Διαδικασία χορήγησης νέας άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.) και ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Σ.Ε.Κ.)

(Ν. 4093/2012, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει)

Η χορηγούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) υπέχει αυτομάτως και θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (Α΄193).

Α. Φάκελος κατάθεσης

Ο Φάκελος για τη χορήγηση Νέας Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. & Ι.Σ.Ε.Κ. δομείται σε δύο υποφακέλους. Ο ένας περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μαθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και ο άλλος για τον Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., καταθέτουν και τους δύο Φακέλους στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ με τα εξής δικαιολογητικά ανά υποφάκελο.

Α1. Υποφάκελος για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (για τον έλεγχο προϋποθέσεων αδειοδότησης Ι.Ι.Ε.Κ. – Ι.Σ.Ε.Κ.)

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο αίτησης χορήγησης νέας άδειας.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για :

3. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου 2.000 € για την έκδοση της αδείας: για Κ.Α.Ε. 3741

Στο Παράβολο αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης.

4. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 (φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, ένωσης προσώπων) περί του διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από :

α) την επωνυμία και το δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) και

β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή το αρκτικόλεξο αυτού: Ι.Ι.Ε.Κ.

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

Π1: Για Επωνυμία Φυσικού Προσώπου: Ιωάννης Γεωργίου και προτεινόμενο τίτλο: Γνώση ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τις μορφές:

«Ιωάννης Γεωργίου Ι.Ι.Ε.Κ. Γνώση» ή «Ι.Ι.Ε.Κ. Γνώση – Ιωάννης Γεωργίου» ή «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γνώση - Ιωάννης Γεωργίου» ή «Γνώση - Ιωάννης Γεωργίου. Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» κ.ο.κ.

Π2: Για Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων και προτεινόμενο τίτλο: Πορεία, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τις μορφές:

«Πορεία Ι.Ι.Ε.Κ.» ή «Ι.Ι.Ε.Κ. Πορεία» ή «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πορεία» ή «Πορεία Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» κ.ο.κ.

Προσοχή: στον Διακριτικό Τίτλο πάντα θα αναγράφεται ο τύπος της παρεχόμενης εκπαίδευσης (ολόκληρος ή αρκτικόλεξο).

5. Συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος Πίνακας παρεχόμενων Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., μέχρι της τελικής έκδοσης των Σχετικών Προγραμμάτων Σπουδών των ΙΕΚ – ΣΕΚ, όπως προβλέπονται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.

Α2. Υποφάκελος για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για τη διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του Ν. 4093/2012 για την άδεια Ι.Ι.Ε.Κ.)

Σχετικές πληροφορίες και ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας, καταθέτουν εντός του σφραγισμένου υποφακέλου τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

2. Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

Για αυτοτελή κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια, υποβάλλεται ισχύουσα οικοδομική άδεια

3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου

4. Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ.

Το ποσό κατατίθεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασμού. : 125/54003090

IBAN: GR70 0110 1250 0000 1255 4003 090

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν οι φορείς ανά κτίριο αναγράφεται τον παρακάτω πίνακα :

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης.

5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ θα καταθέτουν το φάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. με την επισήμανση «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ.»

Επισημαίνεται ότι, κατά δήλωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οποιοδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

Ο Φάκελος (2 υποφάκελοι) με τα δικαιολογητικά κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α. Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

Για χορήγηση άδειας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ ΚΑΙ ΣΕΚ

Γ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αδειοδότησης εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί πλήρης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΗΞΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΥΤΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΟΠΠΕΠ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ