Διαδικασία τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.) και ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Σ.Ε.Κ.)

 

Σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 και τον Ν.4111/2013 (Κεφάλαιο Ε’) Η άδεια ΙΙΕΚ τροποποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα, με την ίδια διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

 

Η τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) υπέχει αυτομάτως και θέση τροποποίησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (Α΄193).

 

Λόγοι Τροποποίησης άδειας ΙΙΕΚ

Οι λόγοι που μπορεί να υπαγορεύσουν τροποποίηση άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. είναι:

1. αλλαγές κτιριακής φύσης (προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής, μετεγκατάσταση δομής, αλλαγή χρήσης, κ.α.)

2. αλλαγή διακριτικού τίτλου

3. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή των προϋποθέσεων άδειας (π.χ. αλλαγή τύπου Νομ. Προσώπου, κ.α.)

 

Α. Φάκελοι κατάθεσης

Ο Φάκελος για την τροποποίηση άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. & Ι.Σ.Ε.Κ. δομείται σε δύο υποφακέλους. Ο ένας περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και ο άλλος για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο βαθμό που απαιτείται η ανάγκη διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή κτηριολογικών προϋποθέσεων, όπως μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής ή αλλαγή χρήσης.

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., καταθέτουν και τους δύο Φακέλους στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ με τα εξής δικαιολογητικά ανά υποφάκελο.

 

Α1. Υποφάκελος για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (για τον έλεγχο προϋποθέσεων τροποποίησης αδειας Ι.Ι.Ε.Κ. – Ι.Σ.Ε.Κ.)

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο αίτησης τροποποίησης άδειας.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για :

α) Φυσικά πρόσωπα

β) Νομικά πρόσωπα

γ) Ένωση Προσώπων

 

 3. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου για την τροποποίηση αδείας: για Κ.Α.Ε. 3741

Στο Παράβολο αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης.

Το ύψος του παραβόλου ορίζεται στην 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/03-04-2013) Υπουργική Απόφαση, άρθρο μονό, παράγραφος 4, ως εξής:

 

ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

 4. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 (για Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα, Ένωση Προσώπων περί αλλαγής του διακριτικού τίτλου από Α σε Β.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από :

α) την επωνυμία και το δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) και

β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή το αρκτικόλεξο αυτού: Ι.Ι.Ε.Κ.

π.χ.

1. Για Επωνυμία Φυσικού Προσώπου: Ιωάννης Γεωργίου και προτεινόμενο τίτλο: Γνώση ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τις μορφές:

«Ιωάννης Γεωργίου Ι.Ι.Ε.Κ. Γνώση» ή «Ι.Ι.Ε.Κ. Γνώση – Ιωάννης Γεωργίου» ή «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γνώση - Ιωάννης Γεωργίου» ή «Γνώση - Ιωάννης Γεωργίου. Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» κ.ο.κ.

2. Για Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων και προτεινόμενο τίτλο: Πορεία, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τις μορφές:

«Πορεία Ι.Ι.Ε.Κ.» ή «Ι.Ι.Ε.Κ. Πορεία» ή «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πορεία» ή «Πορεία Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» κ.ο.κ.

Προσοχή: στον Διακριτικό Τίτλο πάντα θα αναγράφεται ο τύπος της παρεχόμενης εκπαίδευσης (ολόκληρος ή αρκτικόλεξο).

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.


Α2. Υποφάκελος για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι απαιτείται διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή κτηριολογικών προϋποθέσεων (μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής ή αλλαγή χρήσης)

Σχετικές πληροφορίες και ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται τροποποίηση άδειας, καταθέτουν εντός του σφραγισμένου υποφακέλου τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ για τροποποίηση άδειας.

2. Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

Για αυτοτελή κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια, υποβάλλεται ισχύουσα οικοδομική άδεια

3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου

4. Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ.

Το ποσό κατατίθεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασμού. : 125/54003090

IBAN: GR70 0110 1250 0000 1255 4003 090

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν οι φορείς ανά κτίριο αναγράφεται τον παρακάτω πίνακα :

 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

 

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης.

5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ θα καταθέτουν τον υποφάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. με την επισήμανση «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ»

Επισημαίνεται ότι, κατά δήλωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οποιοδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν η τροποποποίηση άδειας Ι.Ε.Κ. δεν υπαγορεύεται από αλλαγές κτιριακής φύσης κάθε τύπου και ως εκ τούτου να απαιτείται ανάγκη διατύπωσης γνώμης κτιριολογικών προύποθέσεων, ο Υποφάκελος προς τον ΕΟΠΠΕΠ δεν χρειάζεται να υποβληθεί.

 

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

 

Ο Φάκελος (2 υποφάκελοι) με τα δικαιολογητικά κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

Για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άδειας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΕΚ ΚΑΙ ΣΕΚ

 

Γ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η τροποποίηση της άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος/φάκελοι χαρακτηριστούν πλήρης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΉΞΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΥΤΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΟΠΠΕΠ (εάν και εφόσον απαιτείται λόγω κτιριολογικών αλλαγών)

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ