Διαδικασία επικαιροποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.) )

(Ν. 4093/2012, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει)

Η υφιστάμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) επικαιροποιείται ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄32). Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Ιουλίου κάθε δεύτερου έτους από το έτος έκδοσης της άδειας ή από το έτος τελευταίας επικαιροποίησής της. Τα Ι.Ι.Ε.Κ. που δε προβαίνουν σε αναγγελία για την επικαιροποίηση της αδείας τους, αναστέλλεται η λειτουργίας τους.

Για την επικαιροποίηση τα ενδιαφερόμενα Ι.Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. τα εξής:

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο αναγγελίας για την επικαιροποίηση άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

2. Δήλωση του ν. 1599/1986

1.Φυσικών Προσώπων,

2.Νομικών Προσώπων,

3.Ένωσης Προσώπων,

με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των περιπτώσεων 4, 5 και 6 (ανάλογα) και των κτιριολογικών προδιαγραφών των περιπτώσεων 8, 9 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης.

Με δεδομένο ότι η διασύνδεση των φορέων μεταξύ τους για την online έκδοση βεβαιώσεων δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ.

Τα ως άνω δικαιολογητικά (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης) αναφέρονται και αναμένονται τόσο από τον Φορέα, όσο και από τους Νόμιμους Εκπροσώπους των Νομικών Προσώπων και Ενώσεων Προσώπων.

4. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου 150 € για την επικαιροποίηση της αδείας Ι.Ι.Ε.Κ. για Κ.Α.Ε. 3741. Σε περίπτωση έκδοσης διπλοτύπου από Δημόσιο Ταμείο απαιτείται η αναγραφή επί του διπλοτύπου του λόγου έκδοσης (επικαιροποίηση Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.).

Με βάση την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., με την παρούσα αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση, και εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις των όρων της αδειοδότησης ανάλογα με το είδος της μεταβολής.

Μεταξύ μεταβολών που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης και ρυθμίσεων είναι:

1. Καταστατικές μεταβολές εταίρων Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων

α) Συνυποβάλλονται το νέο καταστατικό και οι αποφάσεις που τεκμηριώνουν τις μεταβολές, καθώς και οι ανακοινώσεις τους στο ΓΕΜΗ

β) Οι νέοι εταίροιυπογράφουν και κατατίθενται οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού. όπως ακριβώς προβλέπονται από την  Διαδικασία χορήγησης νέας άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

2. Μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.

α) Συνυποβάλλονται οι αποφάσεις που τεκμηριώνουν την μεταβολή, καθώς και οι επίσημες ανακοινώσεις τους (ΓΕΜΗ. ΦΕΚ, κ.α.)

β) Ο νέος νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠΙΔ, όπως ακριβώς προβλέπεται από την Διαδικασία χορήγησης νέας άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. δηλώνει σε στην υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού., δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α’26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν έχει απολυθεί από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς και τέλος ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλου τύπου ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία. Επίσης ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του, για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την τελευταία δεκαετία.

Επιπροσθέτως ο νέος νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει επίσης για τον ίδιο, ως φυσικό πρόσωπο:

2.1.      Ασφαλιστική ενημερότητα από την οποία προκύπτει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος (Από ΟΑΕΕ ή και από ΙΚΑ)

2.2.      Φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικά ενήμερος

2.3.   Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του : α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και β) περί μη πτώχευσής του, ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους – μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της.

3. Μεταβολή κτηριακής φύσης (προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής, μετεγκατάσταση δομής, αλλαγή χρήσης, κ.α.).

Στην προκειμένη περίπτωση κινείται πλήρως η Διαδικασία τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. (δικαιολογητικά, παράβολα Δημοσίου για τροποποίηση άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., δικαιολογητικά για ΕΟΠΠΕΠ, χρηματικό ποσό υπέρ ΕΟΠΠΕΠ για συνδρομή κτηριολογικών προϋποθέσεων, κ.α.), όπως ΑΚΡΙΒΩΣ περιγράφεται αντίστοιχα στην ιστοσελίδα μας, ενώ παράλληλα και ανεξάρτητα προωθείται η επικαιροποίηση της Άδειας, με τα προαναφερόμενα επί του παρόντος εγγράφου δικαιολογητικά και διαδικασίες, χρονικές και περιεχομένου (έως 31 Ιουλίου, αναγγελία, Υπεύθυνες Δηλώσεις, παράβολα υπέρ Δημοσίου για επικαιροποίηση, κ.α.).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κατατίθεται στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α. Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Ι.Ε.Κ.

Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η επικαιροποίηση της Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. εκδίδεται σε διάστημα τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, ενώ ενδέχεται ανάκληση της άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ