Νομοθεσία Αδειοδότησης, Τροποποίησης, Επικαιροποίησης Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ι.Ε.Κ.–Σ.Ε.Κ.

Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012.

1ες ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4093/12: ΣΤΟ Ν.4111/13 ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 30.

2ες ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4093/12: ΣΤΟ Ν.4132/13 ΦΕΚ 59/Α/07.03.2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». Άρθρο 6, παρ 3.

3εςΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4093/12: ΣΤΟ Ν.4218 ΦΕΚ 268/Α/10-12-2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» Άρθρο 6, παράγραφος 3.

4ες ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4093/12: ΣΤΟ Ν.4229/14 ΦΕΚ 8/Α/10-01-2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 11.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ–ΠΑΡΑΒΟΛΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ (ΑΡΧΙΚΟ) ΦΕΚ 3057/Β/18-11-12.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΕΚ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΕΚ.3057/12 ΣΤΟ ΦΕΚ 3324/Β/12-12-12.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΕΚ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΕΚ.3057/12 ΣΤΟ ΦΕΚ 756/Β/03-04-2013.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο1: Ν.4186/2013 ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 24.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο2: Ν.4203/13 ΦΕΚ 235/01-11-2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 25, παρ 5.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο3: Υ.Α. 4260/14 ΦΕΚ 1154/Β/06-05-2014.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο4: Υ.Α.206968/Κ1/2014 ΦΕΚ/3573/31-12-2014.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο5: Υ.Α.212887/Κ1/2014 ΦΕΚ/3660/31-12-2014.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Σ.Ε.Κ. Νο1 Ν.4186/2013 ΦΕΚ 193/17-09-2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 20.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ Υ.Α.5954/14 ΦΕΚ 1807/02-07-2014.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΚ Υ.Α.11790/14 ΦΕΚ 2780/16-10-2014.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ