ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕA ΕΝΤΥΠA ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ι.Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

 Παραθέτουμε τα απαραίτητα Έντυπα:

  i. Αίτηση για τη χορήγηση  έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ./Κολλεγίου, ή τροποποίησης ή μεταβίβασης για φυσικό πρόσωπο.

  ii. Αίτηση για τη χορήγηση  έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ./Κολλεγίου, ή τροποποίησης ή μεταβίβασης για νομικό πρόσωπο.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα κάτωθι συνημμένα αρχεία:


copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ