Διαδικασία τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. (2)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Κείμενη Νομοθεσία

 • Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012.
 • Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18/Α’/25-01-2013, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 30.
 • Ν.4132/2013 ΦΕΚ 59/Α/07.03.2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». Άρθρο 6, παρ 3.
 • Ν.4152/2013 ΦΕΚ 107/A’/9.5.2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012 4093/2012 και 4127/2013
 • Ν.4218 ΦΕΚ 268/Α/10-12-2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» Άρθρο 6, παράγραφος 3.
 • Ν.4229/2014 ΦΕΚ 8/Α/10-01-2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 11.
 • Υ.Α. 10136/ΙΑ/2012 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση Άδειας (ΦΕΚ 3057/Β’/18.11.2012)
 • Υ.Α. 151678/ΙΑ/2012 Τροποποίηση δικαιολογητικών της Υ.Α. 10136/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β/12,12,2012)
 • Υ.Α. 34566/ΙΑ/2013 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (ΦΕΚ 756/Β’/03.04.2013)
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο1: Ν.4186/2013 ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 24.
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο2: Ν.4203/13 ΦΕΚ 235/01-11-2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 25, παρ 5.
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο3: Υ.Α. 4260/14 ΦΕΚ 1154/Β/06-05-2014.
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο4: Υ.Α.206968/Κ1/2014 ΦΕΚ/3573/31-12-2014.
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο5: Υ.Α. 212887/Κ1/2014 ΦΕΚ.3660/Β’/31-12-2014
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο6: Υ.Α. 104008/Κ1/2015 ΦΕΚ1541/Β’/22-5-2015
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο7: Υ.Α. 130144/Κ1/2016 ΦΕΚ 2647/B’/25-8-2016

Σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 και τον Ν.4111/2013 (Κεφάλαιο Ε’) Η άδεια Ι.Ι.Ε.Κ. τροποποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα, με την ίδια διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

 

5 ΛΟΓΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ι.Ι.Ε.Κ.

Οι 5 λόγοι που μπορεί να υπαγορεύσουν τροποποίηση άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. είναι:

 

1. Aλλαγές κτιριακής φύσης

1.1. προσθήκη νέας δομής στη άδεια

1.2. επέκταση υπάρχουσας δομής

1.3. μετεγκατάσταση δομής

1.4. αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής

1.5. κατάργηση υπάρχουσας δομής

 

2. Aλλαγή διακριτικού τίτλου Ι.Ι.Ε.Κ.

3. Μεταβολή μορφής αδειοδοτημένου Φορέα (Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων π.χ. αλλαγή τύπου Νομ. Προσώπου από Ο.Ε. σε Ε.Ε., κ.α.)

4. Αλλαγή επωνυμίας αδειοδοτημένου φορέα (Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων)

5. Ένταξη νέων ειδικοτήτων

 

Α. Φάκελοι κατάθεσης

Ο Φάκελος για την τροποποίηση άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. δομείται σε δύο υποφακέλους. Ο ένας (διοικητικός) περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και ο άλλος (κτηριολογικός) για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο βαθμό που απαιτείται η ανάγκη διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή κτηριολογικών προϋποθέσεων, όπως μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση υπάρχουσας δομής ή αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής.

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., καταθέτουν και τους δύο Φακέλους στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ με τα εξής δικαιολογητικά ανά υποφάκελο.

Α1. Υποφάκελος για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (για τον έλεγχο προϋποθέσεων τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.)

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.


1. Φυσικού προσώπου ή

2. Νομικού προσώπου ή

3. 'Ενωσης προσώπων

(επιλέξτε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Α. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από τον αδειοδοτημένο με Ι.Ι.Ε.Κ. φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του φορέα (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).

Β. Η κατάθεση αίτησης τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η αίτηση και πρωτοκολλείται.

2. Τα απαιτούμενα επί μέρους δικαιολογητικά για:

1. Φυσικά πρόσωπα ή

2. Νομικά πρόσωπα ή

3. Ένωση προσώπων

(επιλέγετε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

3. e-παράβολο για την τροποποίηση της αδείας Ι.Ι.Ε.Κ. υπέρ της Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το ύψος του παραβόλου ορίζεται στην Υ.Α. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/03-04-2013) Υπουργική Απόφαση, άρθρο μονό, παράγραφος 4, ως εξής:

 

ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ή ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω αλλαγές, τότε το παράβολο που θα ισχύει θα είναι αυτό της χαμηλότερης βαθμίδας δηλαδή των εκατόν πενήντα ευρώ (150€).

 

4. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Πλέον των προαναφερομένων 1, 2 και 3 κατατίθεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί αλλαγής του διακριτικού τίτλου από Α σε Β.

1. Φυσικού προσώπου ή

2. Νομικού προσώπου ή

3. Ένωσης προσώπων

(επιλέξτε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας)

 

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από :

α) την επωνυμία και το δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) και

β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή το αρκτικόλεξο αυτού: Ι.Ι.Ε.Κ.π.χ.

1. Για Επωνυμία Φυσικού Προσώπου: Ιωάννης Γεωργίου και προτεινόμενο τίτλο: Γνώση ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τις μορφές:

«Ιωάννης Γεωργίου Ι.Ι.Ε.Κ. Γνώση» ή «Ι.Ι.Ε.Κ. Γνώση – Ιωάννης Γεωργίου» ή «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γνώση - Ιωάννης Γεωργίου» ή «Γνώση - Ιωάννης Γεωργίου. Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» κ.ο.κ.

2. Για Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων και προτεινόμενο τίτλο: Πορεία, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τις μορφές:

«Πορεία Ι.Ι.Ε.Κ.» ή «Ι.Ι.Ε.Κ. Πορεία» ή «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πορεία» ή «Πορεία Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» κ.ο.κ.

Προσοχή: στον Διακριτικό Τίτλο πάντα θα αναγράφεται ο τύπος της παρεχόμενης εκπαίδευσης (ολόκληρος ή αρκτικόλεξο).

 

5. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ

Πλέον των προαναφερομένων 1, 2 και 3 κατατίθενται: τα επικυρωμένα αντίγραφα του νέου καταστατικού που περιλαμβάνει τη μεταβολή της μορφής του νομικού προσώπου και η σχετική εγγραφή της μεταβολής στο ΓΕ.ΜΗ.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της μεταβολής μορφής του νομικού προσώπου ως λόγο τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. είναι η διατήρηση του Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου και στη νέα μορφή. Σε αντίθετη περίπτωση προωθείται διαδικασία Μεταβίβασης Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

 

6. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Πλέον των προαναφερομένων 1, 2 και 3 κατατίθενται: τα επικυρωμένα αντίγραφα του νέου καταστατικού που περιλαμβάνει την αλλαγή της επωνυμίας του νομικού προσώπου και η σχετική εγγραφή της αλλαγή στο ΓΕ.ΜΗ.

 

7. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Πλέον των προαναφερομένων 1, 2 και 3 κατατίθεται, υπογεγραμμένο από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, έντυπο Αίτημα Ένταξης Νέων Ειδικοτήτων στο οποίο συμπληρώνονται οι νέες ειδικότητες που επιθυμεί το Ι.Ι.Ε.Κ. να παρέχει και οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στην άδειά του (αρχική ή τυχόν τροποποιημένη).

 

8. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ

Πλέον των προαναφερομένων 1, 2 και 3 κατατίθεται υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία διατυπώνεται η απόφαση του φορέα για κατάργηση δομής και η πλήρης αποτύπωση της χωροταξίας της (διεύθυνση, δήμος, δυναμικότητα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατάργηση μέρους δομής π.χ. ορόφου (1 όροφος εκ τριών) δεν αποτελεί κατάργηση δομής αλλά αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής. Τουναντίον η κατάργηση και των 3 ορόφων της δομής, θα αποτελούσε κατάργηση δομής.

 

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.

 

Α2. Υποφάκελος για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι απαιτείται διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή κτηριολογικών προϋποθέσεων (μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής, αλλαγής χρήσης)

 

Σχετικές πληροφορίες και ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/idek-opinion)

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται τροποποίηση άδειας, καταθέτουν εντός του σφραγισμένου υποφακέλου τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ για τροποποίηση άδειας.
2. Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

Για αυτοτελή κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια, υποβάλλεται ισχύουσα οικοδομική άδεια

3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου

4. Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ.

Το ποσό κατατίθεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασμού. : 125/54003090

IBAN: GR70 0110 1250 0000 1255 4003 090

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν οι φορείς ανά κτίριο αναγράφεται τον παρακάτω πίνακα :

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης.

5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., θα καταθέτουν τον υποφάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. με την επισήμανση «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ»

Επισημαίνεται ότι, κατά δήλωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οποιοδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν η τροποποίηση άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. δεν υπαγορεύεται από αλλαγές κτιριακής φύσης κάθε τύπου και ως εκ τούτου να απαιτείται ανάγκη διατύπωσης γνώμης κτιριολογικών προύποθέσεων, ο Υποφάκελος του ΕΟΠΠΕΠ δεν χρειάζεται να υποβληθεί.

 

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

Ο Φάκελος (2 υποφάκελοι) με τα δικαιολογητικά κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

Για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άδειας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Ι.Ε.Κ.

 

Γ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση τροποποίησης της άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. εκδίδεται σε διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος/φάκελοι χαρακτηριστούν πλήρης.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Η υποβολή αίτησης τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. χωρίς την έκδοση απόφασης από το Γενικό Γραμματέα Δ.Β.Μ.Ν.Γ. και την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε αλλαγή ή εφαρμογή, για την οποία προωθείται η τροποποίησης της άδειας.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ