Διαδικασία χορήγησης νέας άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. (2)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Κείμενη Νομοθεσία

 • Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012.
 • Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18/Α’/25-01-2013, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 30.
 • Ν.4132/2013 ΦΕΚ 59/Α/07.03.2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». Άρθρο 6, παρ 3.
 • Ν.4152/2013 ΦΕΚ 107/A’/9.5.2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012 4093/2012 και 4127/2013
 • Ν.4218 ΦΕΚ 268/Α/10-12-2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» Άρθρο 6, παράγραφος 3.
 • Ν.4229/2014 ΦΕΚ 8/Α/10-01-2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» Άρθρο 11.
 • Υ.Α. 10136/ΙΑ/2012 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση Άδειας (ΦΕΚ 3057/Β’/18.11.2012)
 • Υ.Α. 151678/ΙΑ/2012 Τροποποίηση δικαιολογητικών της Υ.Α. 10136/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β/12,12,2012)
 • Υ.Α. 34566/ΙΑ/2013 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (ΦΕΚ 756/Β’/03.04.2013)
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο1: Ν.4186/2013 ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 24.
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο2: Ν.4203/13 ΦΕΚ 235/01-11-2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Άρθρο 25, παρ 5.
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο3: Υ.Α. 4260/14 ΦΕΚ 1154/Β/06-05-2014.
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο4: Υ.Α.206968/Κ1/2014 ΦΕΚ/3573/31-12-2014.
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο5: Υ.Α. 212887/Κ1/2014 ΦΕΚ.3660/Β’/31-12-2014
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο6: Υ.Α. 104008/Κ1/2015 ΦΕΚ1541/Β’/22-5-2015
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. Νο7: Υ.Α. 130144/Κ1/2016 ΦΕΚ 2647/B’/25-8-2016

Α. Φάκελος κατάθεσης

Ο Φάκελος για τη χορήγηση Νέας Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. δομείται σε δύο υποφακέλους. Ο ένας περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και ο άλλος για τον Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., καταθέτουν και τους δύο Φακέλους στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ με τα εξής δικαιολογητικά ανά υποφάκελο.

Α1. Υποφάκελος για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (για τον έλεγχο προϋποθέσεων αδειοδότησης Ι.Ι.Ε.Κ.)

Ο Υποφάκελος περίλαμβάνει:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση αδειοδότησης Ι.Ι.Ε.Κ.

- φυσικού προσώπου (01. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

- νομικού προσώπου (02. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

- ένωσης προσώπων (03. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02)

(επιλέξτε απο τα συνημμένα αρχεία ανάλογα τον τύπο του φορέα σας).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Α. Η αίτηση αδειοδότησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του φορέα (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).

Β. Η κατάθεση αδειοδότησης Ι.Ι.Ε.Κ. δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η αίτηση και πρωτοκολλείται.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για :

- Φυσικά πρόσωπα (04. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

- Νομικά πρόσωπα (05. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

- Ένωση προσώπων (06. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02

(επιλέξτε απο τα συνημμένα αρχεία ανάλογα τον τύπο του φορέα σας)

3. e-παράβολο 2.000 € για την αδειοδότηση Ι.Ι.Ε.Κ. υπέρ της Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί του διακριτικού τίτλου του Ι.Ι.Ε.Κ.

- φυσικού προσώπου (07. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02) ή

- νομικού προσώπου (08. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02) ή

- ένωσης προσώπων (09. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΔΙΑΚΡIΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02)

(επιλέξτε απο τα συνημμένα αρχεία ανάλογα τον τύπο του φορέα σας)

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από :

α) την επωνυμία και το δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων) και

β) τον τίτλο του τύπου της παρεχόμενης εκπαίδευσης: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή το αρκτικόλεξο αυτού: Ι.Ι.Ε.Κ.

π.χ.

1. Για Επωνυμία Φυσικού Προσώπου: Ιωάννης Γεωργίου και προτεινόμενο τίτλο: Γνώση ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τις μορφές:

«Ιωάννης Γεωργίου Ι.Ι.Ε.Κ. Γνώση» ή «Ι.Ι.Ε.Κ. Γνώση – Ιωάννης Γεωργίου» ή «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γνώση - Ιωάννης Γεωργίου» ή «Γνώση - Ιωάννης Γεωργίου. Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» κ.ο.κ.

2. Για Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων και προτεινόμενο τίτλο: Πορεία, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τις μορφές:

«Πορεία Ι.Ι.Ε.Κ.» ή «Ι.Ι.Ε.Κ. Πορεία» ή «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πορεία» ή «Πορεία Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης» κ.ο.κ.

Προσοχή: στον Διακριτικό Τίτλο πάντα θα αναγράφεται ο τύπος της παρεχόμενης εκπαίδευσης (ολόκληρος ή αρκτικόλεξο).

5. Συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος Πίνακας παρεχόμενων Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ (10. ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΙΕΚ) (επιλέξτε το συνημμένο αρχείο)

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.

Α2. Υποφάκελος για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για τη διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προύποθέσεων του Ν. 4093/2012 για την άδεια Ι.Ι.Ε.Κ.)

Σχετικές πληροφορίες και ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/idek-opinion

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας, καταθέτουν εντός του σφραγισμένου υποφακέλου τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

2. Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

Για αυτοτελή κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια, υποβάλλεται ισχύουσα οικοδομική άδεια

3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου

4. Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ.

Το ποσό κατατίθεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασμού. : 125/54003090

IBAN: GR70 0110 1250 0000 1255 4003 090

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν οι φορείς ανά κτίριο αναγράφεται τον παρακάτω πίνακα:

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης.

5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., θα καταθέτουν το φάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. με την επισήμανση «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ.»

Επισημαίνεται ότι, κατά δήλωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οποιοδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

Ο Φάκελος (2 υποφάκελοι) με τα δικαιολογητικά κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

Για χορήγηση άδειας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Ι.Ε.Κ.

 

Γ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αδειοδότησης Ι.Ι.Ε.Κ. εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί πλήρης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (10. ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Ι.Ι.Ε.Κ..doc)10. ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Ι.Ι.Ε.Κ..doc[ ]188 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc)01. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc[ ]55 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc)02. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc[ ]74 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (03. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02.doc)03. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02.doc[ ]74 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (04. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc)04. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc[ ]32 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (04.01. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ V02.doc)04.01. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ V02.doc[ ]47 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (05. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc)05. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc[ ]49 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (05.01. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02.doc)05.01. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02.doc[ ]46 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (05.02. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ V02.doc)05.02. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ V02.doc[ ]46 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (06. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02.doc)06. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02.doc[ ]39 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (06.01. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ V02.doc)06.01. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ V02.doc[ ]46 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (06.02. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΏΠΩΝ V02.doc)06.02. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΏΠΩΝ V02.doc[ ]46 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (07. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΔΙΑΚΡIΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc)07. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΔΙΑΚΡIΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc[ ]44 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (08. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΔΙΑΚΡIΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc)08. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΔΙΑΚΡIΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02.doc[ ]44 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (09. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΔΙΑΚΡIΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02.doc)09. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΙΕΚ ΥΔ ΔΙΑΚΡIΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02.doc[ ]44 Kb

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ