Διαδικασία Μεταβίβασης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. (3)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.)

 

Κείμενη Νομοθεσία

Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012.

Υ.Α. 10138/ΙΑ/2012 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση άδειας (ΦΕΚ 3057/Β’/18.11.2012)

 Υ.Α. 34566/ΙΑ/2013 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (ΦΕΚ 756/Β’/03.04.2013)

Η μεταβίβαση της άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) επιτρέπεται εφόσον τόσο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου μεταβιβάζεται η άδεια, έχει τις κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

 

 

Α. Φάκελοι κατάθεσης

 

Ο Φάκελος για τη μεταβίβαση της άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. δομείται σε δύο υποφακέλους. Ο ένας (διοικητικός) περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και ο άλλος (κτηριολογικός) για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο βαθμό που απαιτείται η ανάγκη διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή κτηριολογικών προϋποθέσεων, όπως μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση υπάρχουσας δομής ή αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., καταθέτουν και τους δύο Φακέλους στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ με τα εξής δικαιολογητικά ανά υποφάκελο.

 

Α1. Υποφάκελος για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (για τον έλεγχο προϋποθέσεων μεταβίβασης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.)

 

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση μεταβίβασης (01. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ι.Ε.Κ. ΑΙΤΗΣΗ V02) (επιλέξτε το αντίστοιχο αρχείο απο τα επισυναπτομενα στο τέλος της σελίδας) άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Α. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από κοινού από τον μεταβιβάζοντα και αποκτώντα φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα των φορέων (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).

Β. Η κατάθεση αίτησης μεταβίβασης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η αίτηση και πρωτοκολλείται.

2.   Σύμβαση Μεταβίβασης αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός τόσο του μεταβιβάζοντος όσο και του αποκτώντος την άδεια.

Σε περίπτωση φορέα (μεταβιβάζοντος ή αποκτώντος) που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, ο ισολογισμός αντικαθίσταται το από τελευταίο κατατεθειμένο Ε3 φυσικού προσώπου ή  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.

Η σύμβαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από δικηγόρο και να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: τους όρους και το τίμημα της μεταβίβασης, καθώς και τις μεταβιβαζόμενες υποδομές.

3.  Τα απαιτούμενα επί μέρους δικαιολογητικά, αντίστοιχα αυτών της αδειοδότησης, μεταβιβάζοντος και αποκτώντος:

 1. Φυσικά πρόσωπα (02. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

 2. Νομικά πρόσωπα (03. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

3.  Ένωση προσώπων (04. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΙΕΚ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02)

(επιλέγετε αρχείο ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

4.   e-παράβολο 1000 € για την μεταβίβαση της αδείας Ι.Ι.Ε.Κ. υπέρ της Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5.  Δήλωση του μεταβιβάζοντος του ν. 1599/1986 με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι τους υπό μεταβίβαση άδειας

Α2. Υποφάκελος για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι απαιτείται διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή κτηριολογικών προϋποθέσεων (μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής, αλλαγής - αναμόρφωση χρήσης)

 

 

Σχετικές πληροφορίες (περί τροποποίησης) και ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (επιλέξτε) (http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/idek-opinion)

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται μεταβίβασης αδείας Ι.Ι.Ε.Κ. του οποίου οι κτηριολογικές προϋποθέσεις της αδειοδότησης έχουν τροποποιηθεί (μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής, αλλαγής-αναμόρφωση χρήσης), καταθέτουν εντός του σφραγισμένου υποφακέλου τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):

 

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ για τροποποίηση άδειας.

2. Ισχύουσα οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ όπως απαιτείται.

Για αυτοτελή κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια, υποβάλλεται ισχύουσα οικοδομική άδεια

3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου

4. Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ.

 

Το ποσό κατατίθεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασμού. : 125/54003090

IBAN: GR70 0110 1250 0000 1255 4003 090

 

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν οι φορείς ανά κτίριο αναγράφεται τον παρακάτω πίνακα :

 

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ.

150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 300+ τ.μ. – 600 τ.μ.

300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 600 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ

500 €

 

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης.

 

5. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τον υποφάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. με την επισήμανση «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ»

 

Επισημαίνεται ότι, κατά δήλωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οποιοδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που δεν έχουν αλλάξει οι κτηριολογικές προϋποθέσεις Αδειοδότησης του Ι.Ι.Ε.Κ., ο Υποφάκελος του ΕΟΠΠΕΠ δεν χρειάζεται να υποβληθεί.

 

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

 

Ο Φάκελος (2 υποφάκελοι) με τα δικαιολογητικά κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37
151 80  Μαρούσι
 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:


Για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ άδειας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Ι.Ε.Κ.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ