ΕΝΤΥΠΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ι.Ε.Κ 2018-2019

Παραθέτουμε τα απαραίτητα Έντυπα και Καταστάσεις Εκπαίδευσης, για τα ΙΙΕΚ και το έτος κατάρτισης 2018-2019. Κατεβάστε το συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο.Πίνακας Ειδικοτήτων Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Για να δείτε τις παρεχόμενες ειδικότητες απο τα Ι.Ι.Ε.Κ. επιλέξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΙΕΚ 8-1-2018.pdf)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΙΕΚ 8-1-2018.pdf[ ]294 Kb

Πίνακας Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Για να δείτε τα αδειοδοτημένα Ι.Ι.Ε.Κ. έως σήμερα (17 Δεκεμβρίου 2018) επιλέξτε το συνημμένο αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Μεταγραφής Καταρτιζομένου έπειτα από ΑΝΑΚΛΗΣΗ αδείας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.

Οι σπουδαστές του ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. δικαιούνται μεταγραφή σε άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της προτίμησής τους, όπου λειτουργεί τμήμα της ειδικότητας τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητά τους.  Η μεταγραφή των καταρτιζόμενων σε νέο Ι.Ε.Κ. (δημόσιο ή ιδιωτικό) είναι ευθύνη δική τους και πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ύστερα από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφέροντος με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, προς τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Ι.Ε.Κ. προτίμησης (με την προϋπόθεση ότι με μέριμνα του καταρτιζομένου έχει γίνει αποδεκτή η μεταγραφή σε αυτό) κάθε καταρτιζόμενου χωριστά, η οποία υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση ανάκλησης, στην περίπτωση που ανάκληση πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εξαμήνου. Σχετικό υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης καταρτιζομένου περί μεταγραφής διατίθεται από τις σχετικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας.

Προσοχή: Η υπεύθυνη δήλωση (δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο) κατατίθεται συμπληρωμένη ως έχει (χωρίς διαβιβαστικό) στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ισόγειο, γραφείο 0103), και θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής απο Δημόσια Αρχή.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ