Μαθητεία ΔΙΕΚ

Συχνές Ερωτήσεις

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 Ημερομηνία Δημοσίευσης

ΜΑΘΗΤΕΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ.

 1. Τι είναι το «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» ;

Το «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» αφορά στο 5ο εξάμηνο κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Ως Μαθητεία ορίζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ. αποτελείται από δύο τμήματα: το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και το «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας». Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτιση στο Ι.Ε.Κ., και 768 ώρες μαθητεία στον χώρο εργασίας.

Ο μαθητευόμενος παρακολουθεί το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.», στο χώρο του Ι.Ε.Κ. που υλοποιεί το πρόγραμμα μαθητείας μία ημέρα την εβδομάδα για 8 διδακτικές ώρες. Αντίστοιχα, ο μαθητευόμενος παρακολουθεί το «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας», τέσσερις ημέρες κάθε εβδομάδα για 8 ώρες ανά ημέρα στον εργοδότη (στο φορέα ή επιχείρηση) που έχει τοποθετηθεί.

2.Ποιες ειδικότητες Ι.Ε.Κ. προσφέρονται για Μαθητεία ;

Οι ειδικότητες Ι.Ε.Κ. που προσφέρονται για Μαθητεία είναι οι εξής για το έτος 2019-2020:

 1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 2. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
 3. Βοηθός Νοσηλευτικής
 4. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
 5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
 6. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
 7. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 8. Τεχνικός Η/Υ
 9. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / WebDesigner)

 


3. Πως μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα Μαθητεία Ι.Ε.Κ. ;

Για να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ., υποψήφιος θα πρέπει:

 1. να έχει φοιτήσει σε μια από τις προσφερόμενες ειδικότητες για Μαθητεία Ι.Ε.Κ.
 2. να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 4 πρώτα εξάμηνα κατάρτισης στην ειδικότητα του
 3. να μην έχει κάνει έναρξη Πρακτικής Άσκησης και να μην έχει πάρει μερική ή ολική απαλλαγή από την πρακτική άσκηση
 4. να βρίσκεται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής στο τμήμα μαθητείας και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.)

4. Πώς και πού μπορώ να κάνω αίτηση ;

Οι καταρτιζόμενοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ως υποψήφιοι για συμμετοχή στο Ι.Ε.Κ. που πραγματοποιείται πρόγραμμα μαθητείας στην ειδικότητά τους, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης της Γ.Γ.E.E.K. & Δ.Β.Μ., η οποία και αναρτάται στο διαδίκτυο και περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες.

5. Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή συμμετεχόντων για Μαθητεία Ι.Ε.Κ.;

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψήφιων είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα, για την επιλογή των καταρτιζόμενων, γίνεται κατάταξη βάσει του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) της βαθμολογίας των τρίτου και τέταρτου εξαμήνου κατάρτισης.

6. Δικαιούμαι αμοιβή ως μαθητευόμενος Ι.Ε.Κ.;

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που κατά την παρούσα στιγμή είναι 21,78€ ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό της επιδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ ορίζεται την παρούσα στιγμή στα 16,54 € για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας», ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας» της εφαρμογής του «Προγράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.».

7. Δικαιούμαι ασφαλιστική κάλυψη ως μαθητευόμενος Ι.Ε.Κ.;

Οι μαθητευόμενοι, από την πρώτη μέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας, ενώ υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

8. Τι άδεια δικαιούμαι ως μαθητευόμενος Ι.Ε.Κ.;

Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές. Η Κανονική άδεια μπορεί να είναι μέχρι 8 ημέρες και για τις αναρρωτικές άδειες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας. Ο μαθητευόμενος δεν δικαιούται να λείπει αδικαιολόγητα από τον εργοδότη. Σε αυτήν την περίπτωση διακόπτεται η σύμβασης μαθητείας.

Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών. Με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο Φορέα μπορεί το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται κατά 5%. Συνεπώς οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 19 και οι δικαιολογημένες (ασθένεια με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα) τις 10. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων ο Διευθυντής του ΙΕΚ προχωρά σε διακοπή της μαθητείας.Θεσμικό Πλαίσιο

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

1. Υ.Α. 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807 Β΄) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ1/54877/2017 (ΦΕΚ 1245/Β/11-04-2017) Υ.Α. «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

 

 

2. ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΚΥΑ: (ΦΕΚ 2117/Β/06-06-2019) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της Κ1/118932/13-7-2017 (Β΄ 2440) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).»

 

 

3. (ΦΕΚ 491/Β/20-2-2017) Κ.Υ.Α. «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας»

Οδηγοί Εφαρμογής

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Οδηγός Εφαρμογής Μαθητείας ΙΕΚ

Οδηγός Μαθητείας για τον Μαθητευόμενο

Οδηγός Μαθητείας για τον Εργοδότη

Οδηγός Μαθητείας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ

Πρόσκληση Καταρτιζομένων

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Παρακαλούμε ενημερωθείτε απο την
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μαθητεία.

Απο την Πέμπτη 16/01/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. έως και το πρωί της Τρίτης 21/01/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
οι υποψήφιοι για ένταξη στο Πρόγραμμα "Μαθητεία Ι.Ε.Κ" θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του

Πληροφοριακού συστήματος για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στη μαθητεία.

 

 

Προσφερόμενες Ειδικότητες 2019-2020

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Οι ειδικότητες Δ.Ι.Ε.Κ. που προσφέρονται για Μαθητεία
για το έτος 2019-2020 είναι:

1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
2. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
3. Βοηθός Νοσηλευτικής
4. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
6. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
7. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
8. Τεχνικός Η/Υ
9. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer-Developer/Video Games)

Δείτε και την πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας προς τους Φορείς για την προσφορά θέσεων Μαθητείας


 

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Μαθητεία ΔΙΕΚ

Υποκατηγορίες

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ