Εθνικό Δίκτυο

Το σύνολο των φορέων διά βίου μάθησης (φορείς διοίκησης και φορείς παροχής υπηρεσιών) συνιστούν το Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου ασκούνται βασικές λειτουργίες (αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και γενική εκπαίδευση ενηλίκων) και υποστηρικτικές λειτουργίες (διερεύνηση αναγκών, συμβουλευτική – προσανατολισμός, πιστοποιήσεις εισροών και εκροών, αναγνώριση προσόντων, κ.ά.) σχετικές με την αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Οι συστημικές σχέσεις των φορέων του Δικτύου Δια Βίου Μάθησης αφορούν στην πληροφόρηση, ενημέρωση, αμφίδρομη επικοινωνία, διατύπωση γνώμης, διαβούλευση, συνεργασία, συντονισμό και σύνθεση προτάσεων.

Τα πρότυπα και τα μέσα για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης είναι κυρίως:

  1. το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης
  2. τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που αφορούν στις δομές, στα περιγράμματα, στα προγράμματα και στους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
  3. το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
  4. τα μητρώα του Δικτύου
  5. τα έγγραφα του Ευρωδιαβατηρίου (Europass)
  6. τα μέσα διασφάλισης της ποιότητας
  7. τα κίνητρα διά βίου μάθησης
  8. το Πρόγραμμα Εφαρμογής
  9. οι προγραμματικές συμβάσεις διά βίου μάθησης

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ