ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΒΜ

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4547/2018, με το οποίο συμπληρώνεται ο Ν. 4186/2013 (με την προσθήκη του άρθρου 24Α «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»), προσδιορίζονται τα εξής:

1. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (18+) και μόνον: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση β) γενική εκπαίδευση ενηλίκων γ) επαγγελματικό προσανατολισμό δ) επαγγελματική συμβουλευτική.

2. ΟΛΑ τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων οφείλουν να είναι πιστοποιημένα αποκλειστικά από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σε Υπουργική Απόφαση (αναμένεται η έκδοσή της) θα προσδιορίζονται:
α) το σύστημα πιστοποίησης των παρεχόμενων στα Κ.Δ.Β.Μ. προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους.Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα, εφόσον υπάρχουν, ή τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.
β) το σύστημα πιστοποίησης προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους.

3. Από 1ης.9.2019 (Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α'/29-1-2019, άρθρο 41), τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορούν να παρέχουν και μη πιστοποιημένα προγράμματα.
Σύμφωνα με το 3ο εδάφιο της περίπτωσης 16, της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ ́ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α ́ 222) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του ν.
4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), προσδιορίζεται ότι στην άδεια των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών (Πιστοποιημένα Προγράμματα), με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, ύστερα από αίτηση του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Με τον τρόπο αυτό (προσάρτηση Παραρτήματος στην Άδεια Κ.Δ.Β.Μ.)  θα προσδιορίζεται, θα κατοχυρώνεται και θα νομιμοποιείται το αποκλειστικό φάσμα των παρεχόμενων προγραμμάτων ανά Κ.Δ.Β.Μ.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ