ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)     

Κείμενη Νομοθεσία

Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α’/12-6-2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 88 «Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης»

Υ.Α. 218417/Κ1/2018 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ»  (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018) 

Κ.Υ.Α. 218502/Κ1/2018 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012. (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)(

 

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

 

Ο Φάκελος για τη χορήγηση Νέας Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. δομείται σε δύο υποφακέλους. Ο ένας περιλαμβάνει τα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και ο άλλος τα ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, που η υπηρεσία μας διαβιβάζει για διατύπωση γνώμης, ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του Ν. 4093/2012, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., καταθέτουν και τους δύο υποφακέλους στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με τα εξής δικαιολογητικά ανά υποφάκελο.

 

Α1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ για τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (για τον έλεγχο προϋποθέσεων αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ.)

Ο Υποφάκελος περιλαμβάνει τα εξής ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ:

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1.

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. Στις Παρατηρήσεις της αίτησης θα σημειώνετε την ημερομηνία λήξης του κατά περίπτωση δικαιολογητικού (σας ενημερώνουμε ότι τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου έχουν τρίμηνη διάρκεια). 

- φυσικού προσώπου (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02)

- νομικού προσώπου (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02) 

- ένωσης προσώπων (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02)

(επιλέξτε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Α. Η αίτηση αδειοδότησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του φορέα (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).
Β. Η κατάθεση Αίτησης αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η Έντυπη Αίτηση και πρωτοκολλείται.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 2.

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για: 

- Φυσικά πρόσωπα (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

- Νομικά πρόσωπα (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

- Ένωση προσώπων (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01)

(επιλέξτε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας)

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 3.

e-παράβολο 100 € για την αδειοδότηση Κ.Δ.Β.Μ. υπέρ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Διπλότυπο Είσπραξης από Δημόσιο Ταμείο υπέρ ΚΑΕ 1450189001 με την αιτιολογία: Αδειοδότηση Κ.Δ.Β.Μ.

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 4.

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί του διακριτικού τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ.

1. φυσικού προσώπου (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ Υ.Δ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01) 

 

2. νομικού προσώπου (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΥΔ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

 

3. ένωσης προσώπων (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΥΔ ΔΙΑΚΡIΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01)

 

(επιλέξτε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας)

 

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποτελείται υποχρεωτικά από :

α) την επωνυμία και το δηλωθέντα διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή απλώς το διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων)

β) τον τίτλο του τύπου της δομής: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ή ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ανάλογα ή το αρκτικόλεξο αυτού: Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή Κ.Δ.Β.Μ. 2 (προτείνεται)

π.χ.

1. Για Επωνυμία Φυσικού Προσώπου: Ιωάννης Γεωργίου και προτεινόμενο τίτλο: Γνώση, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τη μορφή:

«ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΓΝΩΣΗ - Κ.Δ. Β.Μ. 1» (προτείνεται)

2. Για Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων και προτεινόμενο τίτλο: Πορεία, ο Διακριτικός Τίτλος μπορεί να πάρει τη μορφή:

«ΠΟΡΕΙΑ Κ.Δ.Β.Μ. 2» (προτείνεται)

Προσοχή:

α) στον Διακριτικό Τίτλο πάντα θα αναγράφεται ο τύπος της δομής (αρκτικόλεξο), β) για λόγους αποφυγής σύγχυση καταναλωτών και προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος μην προτείνετε ταυτόσημους ή παραπλήσιους διακριτικούς τίτλους άλλων Κ.Δ.Β.Μ. ή τίτλους που εμπεριέχουν στην ελληνική ή άλλη γλώσσα τους όρους: Πανεπιστήμιο, Σχολή, Τ.Ε.Ι., ΚΕ.Μ.Ε., Κολλέγιο, Οργανισμός, K.E.K., Ινστιτούτο, Ι.Ε.Κ., Ακαδημία, Φροντιστήριο, Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 5.

Συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος Πίνακας προς Πιστοποίηση Προγραμμάτων (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ V01) (ΑΝΕΝΕΡΓΟ - ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ).

Το παραστατικό θα ενεργοποιηθεί όταν προσδιοριστεί το περιεχόμενο και η διαδικασία Πιστοποίησης Προγραμμάτων, ύστερα από σχετική Υπουργική Απόφαση που αναμένεται.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλο και την προώθηση της αδειοδότησης.   

Τα προαναφερόμενα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2, 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (σαρωμένα αρχεία pdf, σε σχετικά χαμηλή ανάλυση λόγω όγκου, ονοματισμένα ανά περίπτωση π.χ. Αστυνομική αυτότητα ΧΧΧ ή Υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου εκπροσώπου ή Μη πτώχευση Νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη δήλωση εταίρου ή μετόχου ΧΧΧ ) σε αποθηκευτικό μέσο CD ή DVD ή USB .
Το ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. Έντυπη Αίτηση Αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου με συνημμένο το ως άνω αποθηκευτικό μέσο.

Έτσι ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ περιλαμβάνει:

1. Την έντυπη Αίτηση Αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. και
2. Ένα αποθηκευτικό μέσο (
CDή DVDή USB) με σαρωμένα όλα τα προβλεπόμενα για την αδειοδότηση ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ (Δικαιολογητικά, e-παράβολα, Υπεύθυνη Δήλωση περί διακριτικού τίτλου). Τα δικαιολογητικά στο ψηφιακό μέσο θα είναι ξεχωριστά αρχεία μεταξύ τους και αριθμημένα όπως στην αίτηση, π.χ. 1. Υ. Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, 2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ κ.λ.π. Επίσης θα σκανάρετε και την αίτηση στην οποία η αρίθμηση θα είναι 01. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔ. ΚΔΒΜ (1 ή 2) (ΦΟΡΕΑΣ).

 

 

Α2. ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ (για τη διατύπωση Γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του Ν. 4093/2012) για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σχετικές πληροφορίες και ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/idek-opinion

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι, που αιτούνται χορήγηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ., θα καταθέτουν τον ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ με τα σχετικά στοιχεία στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με την επισήμανση «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επισημαίνεται ότι, κατά δήλωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οποιοδήποτε φάκελος, δικαιολογητικό/έγγραφο κατατεθεί απευθείας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

 

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ

Ο Φάκελος (εμπεριέχει τους 2 υποφακέλους) κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή 2 (επιλέγετε ανάλογα)

 

 

Γ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αδειοδότησης Ι.Ι.Ε.Κ. εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί διοικητικώς και κτηριολογικώς πλήρης.

 

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

Η υποβολή αίτησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. χωρίς την έκδοση απόφασης αδειοδότησης από το Γενικό Γραμματέα Δ.Β.Μ. και την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ δεν νομιμοποιεί οποιαδήποτε λειτουργία.

 

 (Επιστροφή στην αρχική σελίδα)  

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ