ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ

 (Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   

Σχετική Νομοθεσία

  1. Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
  2. Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’/2.3.2011)
  3. Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11.05.2016)
  4. Υ.Α. 218417/Κ1/2018 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)
  5. Κ.Υ.Α. 218502/Κ1/2018 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)

 

Η υφιστάμενη άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο επικαιροποιείται ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄32). Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η ΜΑΪΟΥ κάθε δεύτερου έτους από το έτος έκδοσης της άδειας ή από το έτος τελευταίας επικαιροποίησής της (Ν. 4386/2016).
Ως περίοδος υποβολής της αναγγελίας επικαιροποίησης προτείνεται η 1η έως 31η Μαΐου.
Για τα Κ.Δ.Β.Μ., που για τον οποιοδήποτε λόγο, δε προβαίνουν σε αναγγελία για την επικαιροποίηση της αδείας τους, έως την 31η Μαΐου, ανακαλείται η άδειας τους. λόγω παραβίασης των όρων της χορηγηθείσας άδειας, περί υποχρέωσης επικαιροποίησής της ανά διετία.


Πρσοχή: Αν κάποιο Κ.Δ.Β.Μ. αδειοδοτήθηκέ ή επικαιροποιήθηκε την 1-1-2017 και κάποιο άλλο την 31-12-2017, και τα δύο υποχρεούνται σε επικαιροποίηση στις 31-5-2019.

 

Για την επικαιροποίηση τα ενδιαφερόμενα ΚΔΒΜ ποβάλλουν στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα εξής:

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο αναγγελίας (αίτηση επικαιροποίησης) (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ V02) για την επικαιροποίηση άδειας Κ.Δ.Β.Μ. Στις Παρατηρήσεις της αίτησης θα σημειώνετε την ημερομηνία λήξης του κατά περίπτωση δικαιολογητικού (σας ενημερώνουμε ότι τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου έχουν τρίμηνη διάρκεια).

ΠΡΟΣΟΧΗ

α. Η αίτηση επικαιροποίησης υποβάλλεται από τον αδειοδοτημένο με Κ.Δ.Β.Μ. φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του φορέα (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).
β. Η κατάθεση αίτησης επικαιροποίησης δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η αίτηση και πρωτοκολλείται.

 

2. Δήλωση του ν. 1599/1986

1. Φυσικών Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

2. Νομικών Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

3. Ένωσης Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V03)

(επιλέγετε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας).

Στη δήλωση, με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, δηλώνεται η μη μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των περιπτώσεων 4, 5 και 6 (ανάλογα τον τύπο του φορέα σας) και των κτιριολογικών προδιαγραφών των περιπτώσεων 8 (για ΚΔΒΜ 2) και 10 (για ΚΔΒΜ 1) της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, ανάλογα τον τύπο του αδειοδοτημένου φορέα, από το αδειοδοτημένο φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπο του αδειοδοτημένου νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων.

3. Φορολογική ενημερότητα

Κατατίθεται εν ισχύ φορολογική ενημερότητα του αδειοδοτημένου φορέα (φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων).
Για τις περιπτώσεις νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων απαιτείται επιπλέον η κατάθεση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ των ορισμένων νομίμων εκπροσώπων τους.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα

Κατατίθεται εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του αδειοδοτημένου φορέα από το Ι.Κ.Α. Επιπλέον για φυσικό πρόσωπό, εκτός από το Ι.Κ.Α. και ενημερότητα από τον Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.).
Για τις περιπτώσεις νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων απαιτείται επιπλέον η κατάθεση ασφαλιστικής ενημερότητας (Ι.Κ.Α. ως εργοδότης και Ε.Φ.Κ.Α. - Ο.Α.Ε.Ε. ως ασφαλισμένος) των ορισμένων νομίμων εκπροσώπων τους.

5. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης

Κατατίθενται α) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και β) πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης του αδειοδοτημένου φορέα (φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων)
Για τις περιπτώσεις νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων απαιτείται επιπλέον η κατάθεση α) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και β) πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης των ορισμένων νομίμων εκπροσώπων τους.

6. e-παράβολο 100 € για την επικαιροποίηση της αδείας υπέρ της Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Διπλότυπο Είσπραξης από Δημόσιο Ταμείο υπέρ  ΚΑΕ 1450189001 με την αιτιολογία: Επικαιροποίηση Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα προαναφερόμενα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2, 3, 4, 5, και 6 υποβάλλονται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (σαρωμένα αρχεία pdf, σε σχετικά χαμηλή ανάλυση λόγω όγκου, ονοματισμένα ανά περίπτωση π.χ. Υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου εκπροσώπου ή Μη πτώχευση Νομικού προσώπου κ.α. σε αποθηκευτικό μέσο CD ή DVD ή USB.
Το ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. Έντυπη Αναγγελία Επικαιροποίησης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου, με συνημμένο το αποθηκευτικό μέσο.

 

Έτσι ο ΦΑΚΕΛΟΣ περιλαμβάνει

1. Την έντυπη Αναγγελία Επικαιροποίησης της Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. και
2. Ένα αποθηκευτικό μέσο (CD ή DVD ή USB) με σαρωμένα όλα τα προβλεπόμενα για την αδειοδότηση ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ (Δικαιολογητικά, e-παράβολα, Υπεύθυνη Δήλωση κ.α.). Τα δικαιολογητικά στο ψηφιακό μέσο θα είναι ξεχωριστά αρχεία μεταξύ τους και αριθμημένα όπως στην αίτηση, π.χ. 1. Υ. Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, 2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ κ.λ.π. Επίσης θα σκανάρετε και την αίτηση στην οποία η αρίθμηση θα είναι 01. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔ. ΚΔΒΜ (1 ή 2) (ΦΟΡΕΑΣ).

 

ΕΠΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Με βάση την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., με την παρούσα αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση, και εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις των όρων της αδειοδότησης ανάλογα με το είδος της μεταβολής – τροποποίησης αδείας.
Οι ενδιαφερόμενοι που αναγγέλλουν για επικαιροποίηση αδείας Κ.Δ.Β.Μ., του οποίου οι προϋποθέσεις της αδειοδότησης τροποποιούνται λόγω μεταβολών κτηριολογικής φύσης (μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής, αλλαγής-αναμόρφωση χρήσης), προτείνεται να προβούν σε τροποποίηση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. πολύ πριν τη κατάθεση της αναγγελίας ή αμέσως μετά από αυτή.
Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ., συνημμένα στην αναγγελία επικαιροποίησης, με όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά της τροποποίησης περιλαμβανομένων και των παραβόλων.
Η Απόφαση Τροποποίησης της Άδειας του Κ.Δ.Β.Μ., στην προκειμένη περίπτωση, θα προηγείται της Απόφασης Επικαιροποίησής της.

Προσοχή Στην περίπτωση που η κατατεθειμένη αίτηση επικαιροποίησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ. συνοδεύεται από αίτηση τροποποίησης άδειας, η Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται για την επικαιροποίησης της αδείας και αναφέρεται στη μη μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της θα πρέπει να περιορισθεί στις περιπτώσεις που δεν μεταβάλλονται και παράλληλα να προσδιορίζει και να καταγράφει τη μεταβολή - αλλαγή - τροποποίηση που συνυποβάλλεται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. σε περίπτωση μεταβολής κτηριακής φύσης (επέκτασης δομής στον 3ο όροφο) Κ.Δ.Β.Μ. αδειοδοτημένου φορέα Φυσικού Προσώπου, υποβάλλεται από το Φυσικό Πρόσωπο η εξής δήλωση:
«δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας (περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ3 του ν.4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Κ.Δ.Β.Μ. με διακριτικό τίτλο: …….. (αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος Ι.Ι.Ε.Κ.), και κωδικό αδείας : …………(αναγράφεται ο κωδικός αδείας του Κ.Δ.Β.Μ.) και όσον αφορά τις κτιριολογικές προδιαγραφές λόγω επέκτασης δομής συνυποβάλλεται σχετική αίτηση τροποποίηση αδείας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας αδειοδοτημένου με Κ.Δ.Β.Μ. Νομικού Προσώπου, υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου ή εξής δήλωση:
«δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας (περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ3 του ν.4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του Κ.Δ.Β.Μ. με διακριτικό τίτλο: …….. (αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος του Κ.Δ.Β.Μ.), και κωδικό αδείας: …………(αναγράφεται ο κωδικός αδείας του Κ.Δ.Β.Μ.) εκτός από το την επωνυμία του αδειοδοτημένου φορέα, για την οποία συνυποβάλλεται σχετική αίτηση τροποποίηση αδείας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι κτιριολογικές προδιαγραφές της περίπτωσης 8 και 10 του ως άνω νόμου».

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κατατίθεται στη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η επικαιροποίηση της Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. εκδίδεται σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία επίσημης λήξης της υποβολή της αναγγελίας (31/5), ενώ ενδέχεται ανάκληση της άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ