ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   

Κείμενη Νομοθεσία

  • Ν.4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
  • Υ.Α. 218417/Κ1/2018 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)
  • Κ.Υ.Α. 218502/Κ1/2018 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 6030/B'/31-12-2018)

Η μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα ή επιπέδου Δύο επιτρέπεται εφόσον τόσο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου μεταβιβάζεται η άδεια, έχουν τις κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Α. Φάκελος κατάθεσης

Ο Φάκελος για τη μεταβίβαση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση μεταβίβασης (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΑΙΤΗΣΗ V01) άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. Στις Παρατηρήσεις της αίτησης θα σημειώνετε την ημερομηνία λήξης του κατά περίπτωση δικαιολογητικού (σας ενημερώνουμε ότι τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου έχουν τρίμηνη διάρκεια).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Α. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται από κοινού από τον μεταβιβάζοντα και αποκτώντα φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα των φορέων (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).
Β. Η κατάθεση αίτησης μεταβίβασης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η αίτηση και πρωτοκολλείται.

2. Σύμβαση Μεταβίβασης αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός τόσο του μεταβιβάζοντος όσο και του αποκτώντος την άδεια.
Σε περίπτωση φορέα (μεταβιβάζοντος ή αποκτώντος) που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, ο ισολογισμός αντικαθίσταται το από τελευταίο κατατεθειμένο Ε3 φυσικού προσώπου ή .Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.
Η σύμβαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από δικηγόρο και να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: τους όρους και το τίμημα της μεταβίβασης, καθώς και τις μεταβιβαζόμενες υποδομές.

3. Τα απαιτούμενα επί μέρους δικαιολογητικά, αντίστοιχα αυτών της αδειοδότησης, μεταβιβάζοντος και αποκτώντος:

Φυσικά πρόσωπα (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

Νομικά πρόσωπα (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01)

Ένωση προσώπων (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01)

(επιλέγετε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

4. e-παράβολο 100 € για την μεταβίβαση της αδείας Ι.Ι.Ε.Κ. υπέρ της Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Διπλότυπο Είσπραξης από Δημόσιο Ταμείο υπέρ  ΚΑΕ 1450189001 με την αιτιολογία: Τροποποίησης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ.

5. Δήλωση του μεταβιβάζοντος του ν. 1599/1986 με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι της υπό μεταβίβαση άδειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα προαναφερόμενα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 2, 3, 4 και 5 υποβάλλονται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (σαρωμένα αρχεία pdf, σε σχετικά χαμηλή ανάλυση λόγω όγκου, ονοματισμένα ανά περίπτωση π.χ. Αστυνομική αυτότητα ΧΧΧ ή Υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου εκπροσώπου ή Μη πτώχευση Νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη δήλωση εταίρου ή μετόχου ΧΧΧ ) σε αποθηκευτικό μέσο CD ή DVD ή USB.
Το ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. Έντυπη Αίτηση Μεταβίβασης Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου, με συνημμένο το αποθηκευτικό μέσο.

 

Έτσι ο ΦΑΚΕΛΟΣ περιλαμβάνει

1. Την έντυπη Αίτηση Μεταβίβασης της Άδειας Κ.Δ.Β.Μ. και
2. ένα αποθηκευτικό μέσο (CD ή DVD ή USB) με σαρωμένα όλα τα προβλεπόμενα για την αδειοδότηση ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ (Δικαιολογητικά, e-παράβολα, Υπεύθυνη Δήλωση μεταβίβασης κ.α.). Τα δικαιολογητικά στο ψηφιακό μέσο θα είναι ξεχωριστά αρχεία μεταξύ τους και αριθμημένα όπως στην αίτηση, π.χ. 1. Υ. Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, 2. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ κ.λ.π. Επίσης θα σκανάρετε και την αίτηση στην οποία η αρίθμηση θα είναι 01. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔ. ΚΔΒΜ (1 ή 2) (ΦΟΡΕΑΣ). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται μεταβίβασης αδείας Κ.Δ.Β.Μ., του οποίου οι προϋποθέσεις της αδειοδότησης τροποποιούνται λόγω μεταβολών κτηριολογικής φύσης (μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής, αλλαγής-αναμόρφωση χρήσης), προτείνεται να προβούν σε τροποποίηση της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. πριν τη μεταβίβαση (εκ μέρους του μεταβιβάζοντος φορέας) ή αμέσως μετά τη μεταβίβαση (εκ μέρους του αποκτώντος φορέα).
Σε αντίθετη περίπτωση ο μεταβιβάζων φορέας υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της άδειας του ΚΔΒΜ, συνημμένα στην αίτηση μεταβίβασης, με όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά τροποποίησης περιλαμβανομένων και των παραβόλων. Η Απόφαση Τροποποίησης της Άδειας του Κ.Δ.Β.Μ., στην προκειμένη περίπτωση, θα προηγείται της Απόφασης Μεταβίβασής της.

 

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ο Φάκελος με τα δικαιολογητικά κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:
Για ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ.

 

Γ. ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση μεταβίβασης της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ. εκδίδεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών το μέγιστο, από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εφόσον ο φάκελος χαρακτηριστεί πλήρης

(Επιστροφή στην αρχική σελίδα)   

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ