ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01

(Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού της ένωσης προσώπων από το οποίο προκύπτει ότι α) η έδρα της ευρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός της αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης

2. Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης της ένωσης προσώπων περί του οργάνου διοίκησης της ένωσης, στην οποία να προσδιορίζεται η διάρκεια της θητείας του οργάνου, τα μέλη που το απαρτίζουν, οι σκοποί του και τυχόν εξουσιοδοτήσεις σε μέλη του.

3. Αντίγραφο απόφασης των μελών της ένωσης προσώπων περί διορισμού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης ή σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν προκύπτει ή έχει αλλάξει, ακριβές αντίγραφο παραστατικού που επιβεβαιώνει και αποδεικνύει την αλλαγή (νέα απόφαση των μελών της ένωσης προσώπων).

4, Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. για την ένωση προσώπων

5. Πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα για την ένωση προσώπων

6. Δηλώσεις του ν. 1599/1986 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ V01) όλων των εταίρων ή των μελών των διοικήσεων της ένωσης προσώπων, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού.

7. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας της ένωσης προσώπων:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή της ένωσης προσώπων σε κατάσταση πτώχευσης και
β) περί μη κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης της ένωσης προσώπων.
Τα έγγραφα α και β έχουν ισχύ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

O νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης προσώπων υποβάλλει επίσης για τον ίδιο:

8. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01) με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, ότι:
α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού
β) δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α’26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) δεν έχει απολυθεί από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς
δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλου τύπου ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία
ε) δεν έχει επιβληθεί στην ένωση προσώπων που εκπροσωπεί, η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του, για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την τελευταία δεκαετία
στ) τέλος δηλώνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του μέσω της Υ/Δ.

10.Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ι.Κ.Α., ως εργοδότης

11. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα, ως ασφαλισμένος.

12. Πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα

13. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του :

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και
β) περί μη πτώχευσής του,

Τα ανωτέρω έγγραφα α και β έχουν ισχύ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

(Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01

 (Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι α) η έδρα του ευρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και γ) το φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί νόμιμα, (νόμιμος εκπρόσωπος) ή σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν προκύπτει στο Καταστατικό π.χ. (σε Α.Ε.) ή έχει αλλάξει:

2. Αακριβές αντίγραφο παραστατικού που επιβεβαιώνει και αποδεικνύει την αλλαγή (απόφαση Γενικής Συνέλευσης, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, κ.α.) και έχει δημοσιοποιηθεί (ΓΕ.ΜΗ).

3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ. περί των μεταβολών του νομικού προσώπου

4. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. από την οποία προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο είναι ασφαλιστικά ενήμερο

5. Πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο είναι φορολογικά ενήμερο

6. Δηλώσεις του ν. 1599/1986 (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ Ή΄ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01) όλων των μετόχων ή των εταίρων ή των μελών των διοικήσεων του νομικού προσώπου, εκτός των ΝΠΔΔ, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού.

7. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και
β) περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης

Τα έγγραφα αυτά έχουν ισχύ τρείς μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

O νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει επίσης για τον ίδιο:

8. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01) με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, ότι:
α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού
β) δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α’26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) δεν έχει απολυθεί από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς
δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλου τύπου ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία
ε) δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί, η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του, για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την τελευταία δεκαετία
στ) τέλος δηλώνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του.

10. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του εκπροσώπου από Ι.Κ.Α., ως εργοδότης

11. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.), ως ασφαλισμένος. Επί άλλου ασφαλιστικού φορέα αντίστοιχη ενημερότητα και βεβαίωση απαλλαγής από ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α. ( Ο.Α.Ε.Ε.).

12. Πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος είναι φορολογικά ενήμερος

13. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του :

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και
β) περί μη πτώχευσής του,

Τα ανωτέρω έγγραφα α και β έχουν ισχύ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

(Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01

(Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01) με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής του, ότι:
α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού
β) δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α’26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) δεν έχει απολυθεί από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς
δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλου τύπου ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία
ε) δεν έχει επιβληθεί στην ένωση προσώπων που εκπροσωπεί, η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του, για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την τελευταία δεκαετία
στ) τέλος δηλώνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του μέσω της Υ/Δ.

3. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ι.Κ.Α., ως εργοδότης

4. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα, ως ασφαλισμένος.

5. Πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα

6. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του :

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και

β) περί μη πτώχευσής του,

Τα ανωτέρω έγγραφα α και β έχουν ισχύ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01

(Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

 

1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ V01), με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών αναγράφει ότι :
α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού
β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς
δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.
ε) δήλωση τόπου της μόνιμης κατοικίας.

3. Πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος από Ι.Κ.Α. ως εργοδότης

4. Πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος από Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.), ως ασφαλισμένος. Επί άλλου ασφαλιστικού φορέα αντίστοιχη ενημερότητα και βεβαίωση απαλλαγής από ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α. ( Ο.Α.Ε.Ε.).

5. Πρόσφατη και εν ισχύ φορολογική ενημερότητα του αιτούντος.

6. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος:
α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης
β) περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης
Τα έγγραφα των ανωτέρω α και β έχουν τρίμηνη ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής τους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01

(Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

1.Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

2. Δήλωση του ν 1599/1986 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V01) με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής του, ότι:
α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού
β) δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α’26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) δεν έχει απολυθεί από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς
δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλου τύπου ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία
ε) δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί, η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του, για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την τελευταία δεκαετία
στ) τέλος δηλώνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του.

3. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του εκπροσώπου από Ι.Κ.Α., ως εργοδότης

4. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.), ως ασφαλισμένος.Επί άλλου ασφαλιστικού φορέα αντίστοιχη ενημερότητα και βεβαίωση απαλλαγής από ασφάλιση Ε.Φ.Κ.Α. ( Ο.Α.Ε.Ε.).

5. Πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος είναι φορολογικά ενήμερος

6. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του :

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και
β) περί μη πτώχευσής του

Τα ανωτέρω έγγραφα α και β έχουν ισχύ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ