ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01

(Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού της ένωσης προσώπων από το οποίο προκύπτει ότι α) η έδρα της ευρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) ο σκοπός της αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης

2. Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης της ένωσης προσώπων περί του οργάνου διοίκησης της ένωσης, στην οποία να προσδιορίζεται η διάρκεια της θητείας του οργάνου, τα μέλη που το απαρτίζουν, οι σκοποί του και τυχόν εξουσιοδοτήσεις σε μέλη του.

3. Αντίγραφο απόφασης των μελών της ένωσης προσώπων περί διορισμού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης ή σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν προκύπτει ή έχει αλλάξει, ακριβές αντίγραφο παραστατικού που επιβεβαιώνει και αποδεικνύει την αλλαγή (νέα απόφαση των μελών της ένωσης προσώπων).

4, Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. για την ένωση προσώπων

5. Πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα για την ένωση προσώπων

6. Δηλώσεις του ν. 1599/1986 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ V01) όλων των εταίρων ή των μελών των διοικήσεων της ένωσης προσώπων, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού.

7. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας της ένωσης προσώπων:

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή της ένωσης προσώπων σε κατάσταση πτώχευσης και
β) περί μη κήρυξής της σε κατάσταση πτώχευσης της ένωσης προσώπων.
Τα έγγραφα α και β έχουν ισχύ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

O νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης προσώπων υποβάλλει επίσης για τον ίδιο:

8. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΔΒΜ ΥΔ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V01) με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, ότι:
α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού
β) δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α’26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) δεν έχει απολυθεί από τη θέση του δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς
δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλου τύπου ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 10ετία
ε) δεν έχει επιβληθεί στην ένωση προσώπων που εκπροσωπεί, η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του, για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, την τελευταία δεκαετία
στ) τέλος δηλώνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του μέσω της Υ/Δ.

10.Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ι.Κ.Α., ως εργοδότης

11. Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα, ως ασφαλισμένος.

12. Πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα

13. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του :

α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και
β) περί μη πτώχευσής του,

Τα ανωτέρω έγγραφα α και β έχουν ισχύ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

(Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα)

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ