Νέα - Ανακοινώσεις

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ - Δημόσια Διαβούλευση

Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιων ΙΕΚ

Δεκέμβριος 2021 - Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ.

Η ισχύς του νέου Κανονισμού  αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022.

 

Δημόσια Διαβούλευση

Το πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων ΙΕΚ προέρχεται από τη δεκαετία του 1990, όταν τα ΙΕΚ ιδρύθηκαν ως δομές του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ωστόσο, οι απαιτήσεις και τα δεδομένα της δημόσιας πολιτικής Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν εξελιχθεί σημαντικά, ώστε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο να έχει καταστεί ανεπίκαιρο και σε πολλά σημεία του δυσλειτουργικό.

Με το Ν. 3879/2010 προβλέφθηκε η μεταφορά των δημοσίων ΙΕΚ στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ αυτών. Το Τμήμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης της ΓΓΔΒΜ, σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης, προχώρησε στη σύνταξη σχετικού σχεδίου το οποίο αναρτάται σήμερα σε διαβούλευση. Το σχέδιο λαμβάνει ιδίως υπόψη της επικείμενη μετάβαση των δημοσίων ΙΕΚ στις Περιφέρειες και ενσωματώνει την εμπειρία της εφαρμογής του προϋφιστάμενου πλαισίου.

Το σχέδιο κανονισμού αποτελείται από πέντε ενότητες: Εκπαιδευτικό Πλαίσιο, Διασφάλιση Ποιότητας, Φοίτηση, Εκπαιδευτές, Οργάνωση - Διοικητική Λειτουργία.

Η δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό λειτουργίας Δ.ΙΕΚ ξεκίνησε στις 10 Μαΐου 2013 και έληξε την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 στις 14:30. Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν με σχόλια, απόψεις και προτάσεις σε αυτόν τον διάλογο. Οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν θα ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του τελικού κειμένου.

Ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου "Κανονισμού Λειτουργίας ΔΙΕΚ" σε μορφή pdf

 

 Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρου στο σχέδιο εταιρικής συνεργασίας στο πλαίσιο της τρίτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων σε Προτάσεις Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» είναι η προώθηση της διασυνοριακής περιοχής με την εξασφάλιση της περιφερειακής συνοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Το έργο στο οποίο συμμετέχει η ΓΓΔΒΜ εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3, «Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι πόροι», Μέτρο 1, «Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού/Υποστήριξη προπαρασκευαστικών δράσεων ενόψει της Ανοιχτής Αγοράς Εργασίας».

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία (στατιστικού) μοντέλου πρόγνωσης της προσφοράς και της ζήτησης των δεξιοτήτων και της απασχόλησης («χάρτα δεξιοτήτων») στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή, καθώς και εργαλεία παρέμβασης στο χώρο της αγοράς εργασίας. Το μοντέλο θα επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων περί των μελλοντικών τάσεων της προσφοράς και ζήτησης των δεξιοτήτων και της απασχόλησης, που ενδέχεται να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν:

 • Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης
 • Ινστιτούτο Εργασίας
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Blagoevgrad
 • Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Βουλγαρίας

Περισσότερες πληροφορίες για το INTERREG στον σύνδεσμο http://www.interreg.gr/el/ και για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013"

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Greece-Bulgaria 2007-2013_Skills Balancing.pdf)Greece-Bulgaria 2007-2013_Skills Balancing.pdf[ ]523 Kb


Εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων, Υπευθύνων, Βοηθών Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων και Αξιολογητών για τη Διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας

------------------

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 27 Απριλίου 2013 εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εξής προϋποθέσεις:

 • να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω
 • να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 22/4/2013, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της περιοχής τους καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 16:30 έως 20:30

Αναλυτικός πίνακας των ΣΔΕ που δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο, αξίας εξήντα (60) ευρώ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 2333). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ.

Οι υποψήφιοι αξιολογητές θα πρέπει και αυτοί να υποβάλλουν αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο έγγραφο με όνομα Πρόσκληση Αξιολογητών.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

Στο χώρο www.gsae.edu.gr/ellinomathia λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα.  Εδώ μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις:

 1. Όσοι διαθέτουν τα σχετικά προσόντα και επιθυμούν να οριστούν ως αξιολογητές στις ίδιες εξετάσεις. 
 2. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις που οργανώνει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση δια μέσω του πλησιέστερου ΣΔΕ (Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας) του τόπου διαμονής τους.

Εξεταστέα ύλη

Στη συνέχεια θα βρείτε: 

α) Τη συνολική εξεταστέα ύλη για αυτούς που θα συμμετάσχουν στην εξέταση για την Ελληνική γλώσσα, την Ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό

β) Την ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

γ) Το είδος των ερωτήσεων που θα περιλαμβάνει η εξέταση στα "στοιχεία ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού". ΠΡΟΣΟΧΗ: βλέπετε το είδος των ερωτήσεων - το περιεχόμενό τους στις εξετάσεις της 27ης Απριλίου (προτάσεις, παραδείγματα) θα είναι διαφορετικό.

Τα θέματα των Εξετάσεων του 2010

Το υλικό γλωσσικής διδασκαλίας του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ για το επίπεδο Α2 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω δύο συνδέσμους:

 1.  Α2-Εγχειρίδιο Διδασκαλίας
 2.  Α2-Τετράδιο Ασκήσεων 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα τηλέφωνα: 213.131.1667 (-1652, -1655, -1678) 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ελληνομάθεια εδώ 

 Ανακοίνωση Αξιολογητών

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης (4603/24-4-2013) ορίζονται τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις της 27ης Απριλίου 2013 για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι Υπεύθυνοι/ες και Βοηθοί Υπεύθυνοι/ες των εξεταστικών κέντρων, καθώς και οι (τακτικοί/ές και αναπληρωτές/τριες) Αξιολογητές/τριες (δείτε το συνημμένο αρχείο).

Η Γενική Γραμματεία ΔΒΜ ευχαριστεί θερμά τους διευθυντές / τις διευθύντριες και το υπόλοιπο προσωπικό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για τη συμμετοχή τους στην υποβολή των αιτήσεων. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους δεκάδες επιστήμονες που, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της ΓΓΔΒΜ, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να οριστούν Αξιολογητές/τριες στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων εξεταζομένων, τη διασπορά των αιτήσεων και τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων αξιολογητών/τριών, η ΓΓΔΒΜ προχώρησε στον ορισμό 106 Αξιολογητών/τριών (τακτικών και αναπληρωτών) για τις συγκεκριμένες εξετάσεις. 

Οι υποψήφιοι/ες Αξιολογητές/τριες που δε στάθηκε δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στις εξετάσεις της 27ηςΑπριλίου 2013, στη μεγάλη τους πλειοψηφία ικανοποιούσαν πλήρως τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης θέσης και τα στοιχεία τους έχουν καταγραφεί ώστε να συγκροτηθεί ένα Σώμα Αξιολογητών/τριών που θα αξιοποιείται σε ανάλογες εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.

 Τα Νέα της Διά Βίου Μάθησης - Συνέντευξη

Συνέντευξη της Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης Ελένης Καραντζόλα στο περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων» (Τεύχος 28: Ιανουάριος-Απρίλιος 2013) με θέμα «Τα Νέα της Διά Βίου Μάθησης: Δράσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης».

Διαβάστε την συνέντευξη στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Nea_DVM-Sinendefksi_EK.pdf)Nea_DVM-Sinendefksi_EK.pdf[ ]251 Kb


copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ