Αρμοδιότητες Συμβουλίου ΔΒΜ

Δημιουργηθηκε στις Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 Ημερομηνία Δημοσίευσης

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση είναι να υποβοηθήσει την εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.), υποβάλλοντας προτάσεις για την εξασφάλιση της οργάνωσης, της διασύνδεσης, του συντονισμού, της αξιολόγησης και των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία των επί μέρους συστημάτων του. Επίσης, να διατυπώνει γνώμη επί των σχεδίων των κανονιστικών κειμένων, εφόσον ζητηθεί από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Tο Συμβούλιο υποβάλει εισηγήσεις, ιδίως για τα ακόλουθα θέματα:

  1. τη σύνδεση της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης και των αντίστοιχων μέτρων εφαρμογής της πολιτικής αυτής, με τη δημόσια πολιτική απασχόλησης, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων της χώρας
  2. τη βελτίωση των λειτουργιών του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης και την αποτελεσματικότερη σύνδεσή τους με τη δημόσια πολιτική απασχόλησης
  3. την πιστοποίηση των εισροών και των εκροών των συστημάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης
  4. τη σύνδεση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης με το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (ειδικότητες, επαγγέλματα, προσόντα), με προσανατολισμό κυρίως στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
  5. τη διασφάλιση της φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους φορείς που τα παρέχουν
  6. την παροχή κινήτρων και τη λήψη μέτρων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής του συνόλου των ενηλίκων στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι ενήλικοι με αναπηρία
  7. την εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και εμπειρογνωμοσυνών

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ