ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΕΙΩΝ Ι.Ι.ΕΚ.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (6-5-2020) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΕΙΩΝ Ι.Ι.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/2016), που τροποποιεί το βασικό νομικό πλαίσιο αδειοδότησης (ν. 4093/2012 αρ. πρώτο, παρ. Θ), ΟΛΟΙ οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι κατέχουν άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 & 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2), επικαιροποιούν την άδεια τους ανά διετία από το έτος αδειοδότησής τους ή το έτος τελευταίας επικαιροποίιησής της αδειάς τους, με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 (Α΄32).». Η επικαιροποίηση γίνεται από τον φορέας αδειοδότησης τους, δηλαδή την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Για την αναγγελία Επικαιροποίησης ισχύει η προθεσμία που ορίζεται στη σχετική νομοθεσία, δηλ.

έως 31 Μαΐου

(προσοχή: καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο πρωτόκολλο του Υπουργείου* και όχι αποστολής) του έτους στο οποίο υποχρεούστε να υποβάλλετε την επικαιροποίηση. Η υπηρεσία μας έχει εισηγηθεί παράταση της προθεσμίας. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση παράτασης. Σε περίπτωση παράτασης θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση στο Π.Σ. ΙΡΙΣ και στο siteτης Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης   http://www.gsae.edu.gr/el/. Στη περίπτωση που δεν έχουμε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών λόγω υπαιτιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, θα υποβάλετε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που έχετε και εν συνεχεία θα υποβάλετε συμπληρωματικά τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν.

*Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του Υπουργείου της αναγγελίας, αποδεικνύει το εμπρόθεσμο της. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης αναγγελλίας ενεργοποείται η διάταξη του ν.4093/2012 αρ. πρώτο, παρ. Θ, υποπαρ. Θ4, σύμφωνα με την οποία ο φορέας παραβιάζει τους όρους της χορηγηθείσας άδειας επί ποινή ανάκλησης της άδειας ως διοικητική κύρωση.

Για τα νέα διακαιολογητικά που απαιτούνται ενημερωθείτε απο την σχετική ανακοίνωση.ΕΝΤΥΠΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ι.Ε.Κ 2018-2019

Παραθέτουμε τα απαραίτητα Έντυπα και Καταστάσεις Εκπαίδευσης, για τα ΙΙΕΚ και το έτος κατάρτισης 2018-2019. Κατεβάστε το συνημμένο συμπιεσμένο αρχείο.

Πίνακας Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Για να δείτε τα αδειοδοτημένα Ι.Ι.Ε.Κ. έως σήμερα (21 Οκτωβρίου 2019) επιλέξτε το συνημμένο αρχείο

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ