Ανακοίνωση ΚΥΑ για έγκριση Κολλεγίων ΙΙΕΚ

«Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης»                   

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ.14715/ΓΓ4/12.02.2022(AΔΑ:ΨΦΨΚ46ΜΤΛΗ-51Ρ(Β’/609) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά στη διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Κολλεγίων, καθώς και Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 285 του ν.4442/2016(Α’ 230), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν.4849/2021(Α’207), της οποίας η έναρξη ισχύος αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώνεται ότι μέχρι την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 286 του ν.4442/2016(Α’230).

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ