Διαδικασία επικαιροποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. (4)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.)

 

Σχετική Νομοθεσία

1. Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012) 

2. Υ.Α. 10136/ΙΑ/2012 «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση Άδειας (ΦΕΚ 3057/Β’/18.11.2012)

3. Υ.Α. 34566/ΙΑ/2013 «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (ΦΕΚ 756/Β’/03.04.2013)

4. Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11.05.2016)

5. N. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/4.8.2017) 

6. Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’/2.3.2011)

Η υφιστάμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) επικαιροποιείται ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄32). Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η ΜΑΪΟΥ κάθε δεύτερου έτους από το έτος έκδοσης της άδειας ή από το έτος τελευταίας επικαιροποίησής της (Ν. 4386/2016).

Για τα Ι.Ι.Ε.Κ. που δε προβαίνουν σε αναγγελία για την επικαιροποίηση της αδείας τους, έως την 31η Μαϊου, ανακαλείται η άδειας τους.

Για την επικαιροποίηση τα ενδιαφερόμενα Ι.Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. τα εξής:

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο αναγγελίας (αίτηση επικαιροποίησης) για την επικαιροποίηση άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

1. Φυσικού προσώπου (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V03)

2. Νομικού προσώπου (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V03) 

3. 'Ενωσης προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΙΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V03)

(επιλέξτε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Α. Η αίτηση επικαιροποίησης υποβάλλεται από τον αδειοδοτημένο με Ι.Ι.Ε.Κ. φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα (φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή εκπρόσωπο ένωσης προσώπων) και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του φορέα (νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ή ατομικής επιχείρησης φυσικού προσώπου).

Β. Η κατάθεση αίτησης επικαιροποίησης δεν απαιτεί διαβιβαστικό, αλλά υποβάλλεται ή ίδια η αίτηση και πρωτοκολλείται.

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 

1. Φυσικών Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V03),

2. Νομικών Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V03),

3.  Ένωσης Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V03),

( επιλέγετε ανάλογα τον τύπο του φορέα σας).

Η δήλωση με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των περιπτώσεων 4, 5 και 6 (ανάλογα τον τύπο του φορέα σας) και των κτιριολογικών προδιαγραφών των περιπτώσεων 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, ανάλογα τον τύπο του αδειοδοτημένου φορέα, από το αδειοδοτημένο φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπο του αδειοδοτημένου νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων.

3. Φορολογική ενημερότητα

Κατατίθεται εν ισχύ φορολογική ενημερότητα του αδειοδοτημένου φορέα (φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων)

Για τις περιπτώσεις νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων απαιτείται επιπλέον η κατάθεση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ των ορισμένων νομίμων εκπροσώπων τους.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα

Κατατίθεται εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του αδειοδοτημένου φορέα από το Ι.Κ.Α. Επιπλέον για φυσικό πρόσωπό, εκτός από το Ι.Κ.Α. και ενημερότητα από τον Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.).

Για τις περιπτώσεις νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων απαιτείται επιπλέον η κατάθεση ασφαλιστικής ενημερότητας (Ι.Κ.Α. και Ε.Φ.Κ.Α. - Ο.Α.Ε.Ε.) των ορισμένων νομίμων εκπροσώπων τους.

5. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης

Κατατίθενται α) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και β) πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης του αδειοδοτημένου φορέα (φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων)

Για τις περιπτώσεις νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων απαιτείται επιπλέον η κατάθεση α) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και β) πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης των ορισμένων νομίμων εκπροσώπων τους.

6. e-παράβολο 150 € για την επικαιροποίηση της αδείας Ι.Ι.Ε.Κ. υπέρ της Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., με την παρούσα αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση, και εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις των όρων της αδειοδότησης ανάλογα με το είδος της μεταβολής – τροποποίησης αδείας.

Μεταξύ μεταβολών που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης και ρυθμίσεων είναι:

1. Καταστατικές μεταβολές (σύνθεση μετόχων ή εταίρων, σύνθεση Δ.Σ., έδρα φορέα) Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων

Σημείωση: Με δεδομένο ότι οι αδειοδοτημένοι φορείς υποχρεούνται, επί ποινής ανάκλησης της άδειάς τους, να ενημερώνουν εγγράφως για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της η συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων, η ένταξη καταστατικής μεταβολής στη διαδικασία της επικαιροποίησης νοείται μόνον εάν έχει πραγματοποιηθεί μέσα στον τελευταίο τρίμηνο, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης επικαιροποίησης (Μάρτιος - Μάιος).

α) Συνυποβάλλονται το νέο καταστατικό και οι αποφάσεις που τεκμηριώνουν τις μεταβολές, καθώς και οι ανακοινώσεις τους στο ΓΕΜΗ

β) Στην περίπτωση μεταβολής των μετόχων ή εταίρων ή μελών Δ.Σ., κατατίθενται οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού.

1. Νομικών Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ V03),

2.  Ένωσης Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ V03)

( επιλέγετε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

2. Μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων.

Σημείωση: Με δεδομένο ότι οι αδειοδοτημένοι φορείς υποχρεούνται, επί ποινής ανάκλησης της άδειάς τους, να ενημερώνουν εγγράφως για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων, η ένταξη μεταβολής νομίμου εκπροσώπου στη διαδικασία της επικαιροποίησης νοείται μόνον εάν έχει πραγματοποιηθεί μέσα στον τελευταίο τρίμηνο, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης επικαιροποίησης (Μάρτιος - Μάιος).

α) Συνυποβάλλονται οι αποφάσεις που τεκμηριώνουν την μεταβολή, καθώς και οι επίσημες ανακοινώσεις τους (ΓΕΜΗ. ΦΕΚ, κ.α.)

β) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον νόμιμο εκπρόσωπο στα δικαιολογητικά της αδειοδότησης των Ι.Ι.Ε.Κ.

1.  Νομικών Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΙΕΚ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ V02),

2.  Ένωσης Προσώπων (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚAΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΙΕΚ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ V02),

( επιλέγετε ανάλογα με τον τύπο του φορέα σας)

3. Μεταβολή μορφής αδειοδοτημένου Φορέα Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων. (π.χ. από Ο.Ε. σε Ε.Π.Ε. κ.ά.)

4 Αλλαγή επωνυμίας αδειοδοτημένου φορέα Νομικών Προσώπων ή Ενώσεων Προσώπων

5. Μεταβολή κτηριακής φύσης (προσθήκη νέας δομής, επέκταση δομής, μετεγκατάσταση δομής, αλλαγή χρήσης χώρων (αναμόρφωση), κ.α.).

6. Ένταξη Νέων Ειδικοτήτων

7. Αλλαγή διακριτικού τίτλου Ι.Ι.Ε.Κ.

Στις παραπάνω μεταβολές-αλλαγές 3, 4, 5, 6 και 7 απαιτείται η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τη διαδικασία Τροποποίησης Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. (e-παράβολο τροποποίησης, δικαιολογητικά περί τροποποίησης, τυχόν κτηριακά δικαιολογητικά και χρηματικό ποσό για ΕΟΠΠΕΠ επί κτηριολογικών μεταβολών, κ.ά.), όπως ΑΚΡΙΒΩΣ περιγράφονται αντίστοιχα στην ιστοσελίδα μας περί τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

Τα κοινά δικαιολογητικά τροποποίησης και επικαιροποίησης κατατίθενται άπαξ (π.χ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα αδειοδοτημένου φορέα, κ.ά.).

Προσοχή στην περίπτωση που η κατατεθειμένη αίτηση επικαιροποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. εμπεριέχει και τυχόν τροποποίηση των ως άνω μεταβολών-αλλαγών 3, 4, 5 και 7, η Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται για την επικαιροποίησης της αδείας και αναφέρεται στη μη μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της θα πρέπει να περιορισθεί στις περιπτώσεις που δεν μεταβάλλονται και παράλληλα να προσδιορίζει και να καταγράφει η μεταβολή - αλλαγή - τροποποίηση που συνυποβάλλεται.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. σε περίπτωση μεταβολής κτηριακής φύσης (επέκτασης δομής στον 3ο όροφο) Ι.Ι.Ε.Κ. αδειοδοτημένου φορέα Νομικού Προσώπου, υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου ή εξής δήλωση:

«δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας (περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ3 του ν.4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με διακριτικό τίτλο: …….. (αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος Ι.Ι.Ε.Κ.), και αριθμό αδείας: …………(αναγράφεται ο αριθμός αδείας του Ι.Ι.Ε.Κ. με τη μορφή χχχχχχχχ/χχ-χχ-20χχ) και όσον αφορά τις κτιριολογικές προδιαγραφές λόγω επέκτασης δομής συνυποβάλλεται σχετική αίτηση τροποποίηση αδείας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.» 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2. σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας αδειοδοτημένου με Ι.Ι.Ε.Κ. Νομικού Προσώπου, υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου ή εξής δήλωση:

«δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας (περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ3 του ν.4093/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με διακριτικό τίτλο: …….. (αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος Ι.Ι.Ε.Κ.), και αριθμό αδείας: …………(αναγράφεται ο αριθμός αδείας του Ι.Ι.Ε.Κ. με τη μορφή χχχχχχχχ/χχ-χχ-20χχ)……….. εκτός από το την επωνυμία του αδειοδοτημένου φορέα, για την οποία συνυποβάλλεται σχετική αίτηση τροποποίηση αδείας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι κτιριολογικές προδιαγραφές της περίπτωσης 8 του ως άνω νόμου». 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κατατίθεται στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α. Παπανδρέου 37

151 80 Μαρούσι

 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς:

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Ι.Ε.Κ.

Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η επικαιροποίηση της Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. εκδίδεται σε διάστημα τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, ενώ ενδέχεται ανάκληση της άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ