Πίνακας Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Για να δείτε τα αδειοδοτημένα Ι.Ι.Ε.Κ. έως σήμερα (21 Οκτωβρίου 2019) επιλέξτε το συνημμένο αρχείοΥπεύθυνη Δήλωση Μεταγραφής Καταρτιζομένου έπειτα από ΑΝΑΚΛΗΣΗ αδείας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.

Οι σπουδαστές του ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. δικαιούνται μεταγραφή σε άλλο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της προτίμησής τους, όπου λειτουργεί τμήμα της ειδικότητας τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητά τους.  Η μεταγραφή των καταρτιζόμενων σε νέο Ι.Ε.Κ. (δημόσιο ή ιδιωτικό) είναι ευθύνη δική τους και πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ύστερα από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφέροντος με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, προς τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Ι.Ε.Κ. προτίμησης (με την προϋπόθεση ότι με μέριμνα του καταρτιζομένου έχει γίνει αποδεκτή η μεταγραφή σε αυτό) κάθε καταρτιζόμενου χωριστά, η οποία υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση ανάκλησης, στην περίπτωση που ανάκληση πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εξαμήνου. Σχετικό υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης καταρτιζομένου περί μεταγραφής διατίθεται από τις σχετικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας.

Προσοχή: Η υπεύθυνη δήλωση (δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο) κατατίθεται συμπληρωμένη ως έχει (χωρίς διαβιβαστικό) στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ισόγειο, γραφείο 0103), και θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής απο Δημόσια Αρχή.

Νομοθεσία Αδειών Ι.Ι.Ε.Κ.

Νομοθεσία Αδειοδότησης, Τροποποίησης, Επικαιροποίησης Άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ.

Πληροφορίες:
Διονύσης Μουζάκης,
Τηλ: 2131311691
Δημήτρης Παφίτης,
Τηλ: 2131311665

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ