Στόχοι ΙΕΚ

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Οι κύριοι στόχοι των Ι.Ε.Κ. είναι οι εξής:

  1. να παρέχουν στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση
  2. να τους εξασφαλίζουν τα κατάλληλα προσόντα (ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα) μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων
  3. να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητα τους δεξιότητες
  4. να διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία
  5. να εξασφαλίζουν την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ