Διασφάλισης της ποιότητας

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ


Η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν ουσιώδη σημασία για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Προς τούτο, επείγει η αποτελεσματική επένδυση σε υψηλής ποιότητας, σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση η οποία θα θέσει τα θεμέλια της μακροπρόθεσμης ευημερίας στην Ευρώπη και θα διευκολύνει βραχυπρόθεσμα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.


Ταυτόχρονα, η βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα στην χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής μας ώστε να επιτύχουμε υψηλά επίπεδα βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στη χώρα μας, προάγοντας παράλληλα την προσωπική ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες & Ενημερωτικό υλικό:


Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (π3) - 2012 (υπό αναθεώρηση)

Οδηγός Εφαρμογής του Πλαισίου (π3) - 2012 (υπό αναθεώρηση)

Εθνικό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (π3) - 2011

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ π3 

Σύντομα Κοντά Σας

Πρόσκληση συμμετοχής στην Πιλοτική Εφαρμογή του Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας π3  (Παράταση)

Ευρωπαϊκά κείμενα για την Ποιότητα

Τελική Έκθεση για την ποιότητα στην εκπαίδευση και μάθηση ενηλίκων (EN)

Εργαστήριο για την ποιότητα στην εκπαίδευση και μάθηση ενηλίκων (ΕΝ)

Σύσταση 2009 για την ποιότητα στην ΕΕΚ (GR-EN)

Recommendation on the establishment of a European Quality Assurance Reference (ΕΝ)

Λίστα των δεικτών ποιότητας στην ΕΕΚ (EN)

Σύσταση 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων (ΕΝ)

Recommendation on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) (ΕΝ)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στην Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (GR)

European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) (EN)Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ