Στόχοι Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Στόχοι του προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες είναι:

  1. να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες ώστε να ανταποκρίνονται σε πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας
  2. να ενισχυθούν οι κοινωνικές και (δια)πολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης
  3. να διευκολυνθεί η ενεργός κοινωνική ένταξη των μεταναστών που παρακολουθούν το Πρόγραμμα καθώς και των οικογενειών τους
  4. να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ελληνομάθειας που τους δίνουν πρόσβαση στη σχετική πιστοποίηση, καθώς και στις εξετάσεις για το «ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού» που αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στη διαδικασία απόκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ