Φιλοσοφία και Προγράμματα: ΚΔΒΜ

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Monday, 04 February 2013 Published Date

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που θα υλοποιηθούν στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας. 

Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας που οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο πίνακα προγραμμάτων, και ο οποίος εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα θεματικούς πεδία:

  1. Οικονομία - Επιχειρηματικότητα
  2. Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
  3. Νέες Τεχνολογίες
  4. Γλώσσα και Επικοινωνία
  5. Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
  6. Πολιτισμός και Τέχνη
  7. Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που προτείνουν οι Δήμοι και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ