ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 & 2

 Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 τεύχος Α΄), άρθ. 89, παρ. 1.α, άδεια Κ.Δ.Β.Μ. 1 και Κ.Δ.Β.Μ. 2 χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα στον ίδιο νόμο και άρθρο προσδιορίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) ασκεί εποπτεία της εφαρμογής των παρεχόμενων προγραμμάτων από τα Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2.

Ως εκ τούτου το Τμήμα Δ΄ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Δ.Β.Μ. αναλαμβάνει τη διαδικασία χορήγησης άδειας Κ.Δ.Β.Μ.1 & 2, καθώς και των μεταβολών αυτών (τροποποιήσεις, μεταβιβάσεις, επικαιροποιήσεις, ανακλήσεις αδειών), με ανάθεση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του ελέγχου των κτιριολογικών προϋποθέσεων, όπου απαιτείται. Παράλληλα η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2, διαμορφώνει το σύστημα εποπτείας και παρακολουθεί τις εκπαιδευτικές τους παροχές και διαδικασίες.

Σύντομα αναμένονται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για την ενεργοποίηση και εφαρμογή της νέας αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (1. Υπουργική απόφαση σχετικά με τα υποβαλλόμενα διακιολογητικά, 2, Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικα με τα παράβολα υπέρ του δημοσίου κα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 3. Υπουργική Απόφαση για τον Κανονισμός Λειτουργίας Κ.Δ.Β.Μ. κ.α.).

Συνεπώς οι καταθέσεις αιτήσεων ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Αδειών ΚΔΒΜ 1 & 2 θα υποβάλλονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μετά την έκδοση των παραπάνω αναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1:

ΕΠΕΙΓΟΝ: Υποχρέωση Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2 εκ του Ν. 4547/2018 άρθρο 88. Παρ. 2

«2. Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2017 και 2018 ή υπέβαλαν αίτηση επικαιροποίησης της άδειάς τους με τη διαδικασία της αναγγελίας μέχρι 31 Μαΐου 2018, σύμφωνα με τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του ν. 4093/2012, υποβάλλουν υποχρεωτικά έως 31 Οκτωβρίου 2018 τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.»

1. Οι αδειοδοτημένοι φορείς με Κ.Δ.Β.Μ. 2 της προαναφερόμενης κατηγορίας, περιλαμβανομένων και των επικαιροποιηθέντων το 2017, υποβάλλουν μέχρι 31-10-2018 στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.:

α) Οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

β) Η απόφαση ή οι αποφάσεις Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αδειοδότηση της δομής ή των δομών ενός Κ.Δ.Β.Μ. 2, όπου αναγράφεται η ύπαρξη ή οχι προσβασιμότητας ΑμεΑ κάθε δομής.

γ) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης κάθε δομής.

Προσοχή: Η οικοδομική άδεια θα πρέπει να είναι  χρήσης εκπαιδευτηρίου, και να έχουν υλοποιηθεί - ολοκληρωθεί όλες οι προβλέψεις αυτής, κατασκευαστικές ή μη. 

2. Οι αδειοδοτημένοι φορείς με Κ.Δ.Β.Μ. 1 της προαναφερόμενης κατηγορίας, περιλαμβανομένων και των επικαιροποιηθέντων το 2017, υποβάλλουν μέχρι 31-10-2018 στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.:

α) Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017.

β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Τα παραπάνω αποστέλλονται και συνοδεύονται με διαβιβαστικό έγγραφο στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΒΜ

Αν. Παπανδρέου 37

151 80, Μαρούσι


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΔΒΜ 1 & 2

Αδειοδότηση φυσικών προσώπων (ατομική επιχείρηση)

Αδειοδότηση νομικών προσώπων

Αδειοδότηση ενώσεων προσώπων

Γενικά στοιχεία

Πιστοποίηση Προγραμμάτων

 

 

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2 

 

Αδειοδότηση φυσικών προσώπων

Αδειοδότηση νομικών προσώπων

Αδειοδότηση ενώσεων προσώπων

Αδειοδότηση φυσικών προσώπων

Αδειοδότηση νομικών προσώπων

Αδειοδότηση ενώσεων προσώπων

 

Τηλέφωνα επαφής: 213 13 11 661, 213 13 11 641, 213 13 11 691

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Διεύθυνση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΒΜ

Αν. Παπανδρέου 37

151 80, Μαρούσιcopyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ