ΑΝΑΓΓΕΛΛΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, Ι.Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ, Ι.Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ. 1 & 2, έτους 2020

                    

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης COVID 19 καθώς και των συνεπαγόμενων δυσχερειών στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Επικαιροποίηση των Αδειών των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης  (του αρ. 17 του Ν. 4186/2013), ήτοι Κολλεγίου,  Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (Κ.Δ.Β.Μ. 1) και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κ.Δ.Β.Μ. 2), η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, αποκλειστικά για το έτος 2020, θα κάνει δεκτές τις αναγγελίες Επικαιροποίησης της άδειας των παραπάνω φορέων έως τις 31/7/2020.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ