Δελτία Τύπου

28.06.22 Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας στις εκδηλώσεις του Διεθνούς Οργανισμού BJCEM

2 photo BIENNALE 

 

Ο Διεθνής Οργανισμός BJCEM (Biennale des Jeunes Créateurs de l’ Europe et de la Méditerranée), ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.), διοργάνωσε εκδηλώσεις και, παράλληλα, πραγματοποίησε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, στις 16, 17 και 18 Ιουνίου 2022 στην Πρότσιντα, την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ιταλίας για το 2022.

Το περιεχόμενο των συναντήσεων και των εκδηλώσεων αφορούσε στην υποστήριξη και ενθάρρυνση νέων ανερχόμενων δημιουργών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με τους τομείς της σύγχρονης τέχνης. Κύριος στόχος ήταν η υποστήριξη του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των νέων, η συμμετοχή τους σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και η ενίσχυση και ανάδειξη της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η εκπρόσωπος του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη BJCEM κα Α. Λύτσιου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας της Δ/νσης Νεολαίας, ενημέρωσε για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα με ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας θα ενταχθεί και η υλοποίηση του Έργου με τίτλο ‘’Τέχνη, μια σιωπηλή επανάσταση: η Τέχνη ως δυναμικό εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού και αλλαγής για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανισότητας, στερεοτύπων, ρατσισμού και εκδηλώσεων βίας και κακοποίησης”. Στο στάδιο ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου Έργου θα υλοποιηθεί θεματικό συνέδριο, στο οποίο θα εμπλακεί η BJCEM και μέλη αυτής. Παράλληλα, θα υπάρξουν συνεργασίες με μέλη του Διεθνούς Οργανισμού για την επιβράβευση των νέων καλλιτεχνών που θα επιλεγούν, έργα των οποίων θα αποτελέσουν επίσης μέρος της Ελληνικής συμμετοχής στην 20η Biennale Νέων Καλλιτεχνών Ευρώπης και Μεσογείου.20.6.2022–Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση στις Βρυξέλλες

                                              1Βρυξέλλες ACVT   

 

Στις 16-17/06/22 o Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Επαγγελματική Κατάρτιση (Advisory Committee for Vocational Education and Training) στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή εστίασε σε θέματα αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, της Διακήρυξης του Osnabrück και του Ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν η κινητικότητα, τα ευρωπαϊκά επαγγελματικά βασικά προφίλ, η ψηφιοποίηση της ΕΕΚ, τα μικρο-διαπιστευτήρια και οι ατομικοί λογαριασμοί μάθησης.

Στις παρεμβάσεις του ο κ. Βούτσινος αναφέρθηκε στο πλαίσιο αναμόρφωσης και αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα αναφέροντας ότι έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κινητικότητας στην ΕΕΚ. Επίσης, αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ολόκληρης της ΕΕΚ, δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Τέλος, πρότεινε τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού και δικτύου επιχειρήσεων για τη δυνατότητα πραγματοποίησης μαθητείας σε άλλες χώρες, με την πρόβλεψη ανάλογων credits και ασφάλισης.

 

 15.6.2022: Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και Φορέων Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων – Ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης επιπέδου 3

 Nafpigoepsevastiki

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος και οι Πρόεδροι των Φορέων των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων, κ. Βασίλης Κανακάκης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας, κ. Θεολόγος Κατσουλάκης του Συνδέσμου Ιδιωτικών Ναυπηγείων Περάματος και κ. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά, υπέγραψαν στις 15 Ιουνίου 2022 Μνημόνιο Συνεργασίας για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με σκοπό την αποτελεσματική σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, που είναι αποτέλεσμα επανειλημμένων επαφών και συζητήσεων μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και των εκπροσώπων των φορέων των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η ίδρυση Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) επιπέδου 3 και η λειτουργία νέων ειδικοτήτων, οι οποίες θα συμβάλουν στην κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

Μέσω της επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής αυτής συνεργασίας, σκοπός είναι να αναδειχθούν, σχεδιασθούν και υλοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα, με βάση τις εθνικές προτεραιότητες της οικονομίας σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του νόμου 4763/2020 περί της μεταρρύθμισης σε θέματα Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.

Η χρονική διάρκεια του Μνημονίου ορίζεται σε τρία έτη, ενώ συστήνεται «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» για την ορθή εκτέλεση των δράσεων και αποτελεσμάτων του Μνημονίου.

 

2a

 Πιλοτική Δράση Skills4Jobs

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας στηρίζει τη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ένταξη των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας. Με τον νόμο 4763/20 ενισχύεται η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα όργανα χάραξης πολιτικής της Ε.Ε.Κ. σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και να αποτελέσει η Ε.Ε.Κ. πυλώνα συνειδητής επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο ΣΕΒ, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, υλοποιεί την πιλοτική δράση Skills4Jobs στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ./Ι.Ε.Κ./Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας), ηλικίας έως 35 ετών, των ειδικοτήτων Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Αυτοματισμών και συναφών ειδικοτήτων. Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση και διεύρυνση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο https://www.sev.org.gr/protovoulies-kampanies/skills4jobs/

 8.6.2022-Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. κ. Γ. Βούτσινου στη Λέσβο

 2 boutsinos1

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων στη Λέσβο την Τετάρτη 08.06.2022. Πιο συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης κ. Στρατή Κύτελη και τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου κ. Ταξιάρχη Βέρρο. Επίσης, συναντήθηκε με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου κ. Θεοφανέλλη Τιμολέοντα και τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε., προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε ό,τι αφορά στο Ι.Ε.Κ. Μυτιλήνης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε η μεταστέγασή του καθώς και οι συνθήκες που θα επέτρεπαν την μετατροπή του σε Πειραματικό, ενώ συμφωνήθηκε η διεξαγωγή έρευνας από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου για την ανίχνευση των αναγκών κατάρτισης των νέων της περιοχής, προκειμένου να εξετασθεί το ενδεχόμενο λειτουργίας τμήματος στην Καλλονή.

 More Articles...

  1. 7.6.2022-Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. κ. Γ. Βούτσινου στις Οινούσσες και στη Χίο
  2. 12.4.22-Επίσκεψη του Γεν. Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. κ. Γ. Βούτσινου στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου & Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης
  3. Προσχώρηση της Ελλάδας στη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινητικότητα των Νέων
  4. 27-01-2022 Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν στην Άτυπη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας στο Στρασβούργο
  5. Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
  6. Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα του Youth Partenship
  7. 19-11-21 Ο Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ&Ν στην Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος
  8. Διαδικασίες Αδειοδότησης Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
  9. Παράταση Προθεσμίας Μετεγγραφής των Καταρτιζόμενων του πρώην Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ
  10. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ